Author Archives: admin

Guvernul a adoptat Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice (2018-2021)

Guvernul României a aprobat Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 și Planul operațional pentru implementarea acesteia, potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

Strategia este împărțită în doi piloni, unul referitor la egalitatea de șanse, celălalt referitor la violența domestică, fiecare însoțit de câte un plan de acțiuni.

În domeniul egalității de șanse se prevăd următoarele obiective:

1. EDUCAŢIA 1.1. Creşterea gradului de conştientizare a copiilor și tinerilor cu privire la prevederile legale din domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 1.2. Combaterea stereotipurilor de gen în rândul tinerilor

2. SĂNĂTATE 2.1. Sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor și bărbaților

3. PIAȚA MUNCII 3.1. Încurajarea antreprenorialului în rândul femeilor și tinerilor proveniți din medii defavorizate 3.2. Îmbunătățirea situației femeilor pe piața muncii, a hărțuirii, hărțuirii sexuale și discriminării de gen. 3.3. Concilierea vieții profesionale cu viața de familie și cea privată

4. PARTICIPAREA ECHILIBRATĂ LA DECIZIE 4.1. Creșterea nivelului de participare a femeilor la procesul de decizie

5. ABORDAREA INTEGRATOARE DE GEN 5.1. Introducerea perspectivei de gen în politicile naţionale.

 

Pentru prevenirea și combaterea violenței domestice se prevăd următoarele obiective:

1.Consolidarea cadrului legal din domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice;

2.Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin și protecție pentru victime;

3.Prevenirea violenței domestice și a recidivei acesteia, precum și a violenței sexuale;

4.Monitorizarea și evaluarea activităților întreprinse în vederea prevenirii și combaterii violenței domestice;

Obiective specifice

1.Îmbunătățirea cadrului legislativ actual și asigurarea implementării unitare a legislației primare prin adoptarea legislației secundare și terțiare.

2.Dezvoltarea unor măsuri adecvate de sprijin și protecție pentru victime.

3.Dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale prin formarea și pregătirea necesară și adaptată pentru intervenția diferitelor categorii de specialiști.

4.Creșterea eficacității măsurilor de prevenire a violenței domestice și a recidivei acesteia.

5.Întărirea capacității instituționale a autorităților administrației publice centrale și locale de gestionare a violenței domestice.

6.Dezvoltarea de atitudini și comportamente nonviolente pentru atingerea obiectivului “toleranță zero” față de violența domestică.

7.Dezvoltarea relațiilor de colaborare între partenerii interni și între statul român și statele sau organismele internaționale implicate în prevenirea și combaterea violenței domestice.

DESCARCĂ:

Strategia Națională și Planul operațional de acțiuni – Pilonul Egalitate de șanse între femei și bărbați

Strategia Națională și  Planul operațional de acțiuni – Pilonul Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice

Nota de fundamentare

SCRISOARE DESCHISĂ privind formarea experților în egalitate de șanse

În atenția domnului Preşedinte Klaus Iohannis

În atenția doamnei Prim Ministru Viorica Dăncilă

În atenția doamnei Secretar de Stat Grațiela Drăghici, președinta ANES

 

Scrisoare deschisă

Considerăm că preocupările manifestate de cele mai înalte instituții din România pentru domeniul egalității de șanse între femei și bărbați reprezintă o etapă importantă pentru dinamica acestui domeniu esențial pentru consolidarea democrației și sperăm ca angajamentul Președinției și al Guvernului României să contribuie la implementarea reală a politicilor publice pentru asigurarea egalității de gen.

Prin prezenta scrisoare solicităm asigurarea unui cadru legal și instituțional puternic care să garanteze formarea experților în egalitate de șanse în conformitate cu standardele europene, cadru care nu se poate realiza fără consultarea mediului academic și asociativ specializat în domeniu. Dorim promovarea reală și competentă a principiului egalității de șanse și al egalității de gen în spațiul politic și social din România.

Egalitatea între femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii Europene, recunoscut în tratatele europene începând cu Tratatul de la Roma din 1957 precum și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. De asemenea, atât la nivel academic, cât și la nivel politic, egalitatea de gen este considerată un indicator al calității culturii democratice, devenind un reper tot mai frecvent în măsurarea și evaluarea regimurilor democratice. Introdus în România în cadrul procesului de aderare la UE, principiul egalității de șanse între femei și bărbați a cunoscut o evoluție fluctuantă și greoaie. Fără a intra în detalii, amintim, totuși, că în clasamentul european al egalității de gen România s-a situat pe locul 26 din 28 în 2017 (pe baza datelor culese în 2015,) cu un indice de 52,4, față de media europeană de 66,2 (Gender Equality Index).

Pe de altă parte, pornind de la experiența și expertiza pe care o avem, vă semnalăm câteva aspecte pe care le considerăm esențiale şi care pot face diferenţa între o abordare formală (pe hârtie) a problematicii egalităţii de gen şi una substanţială, menită să îmbunătăţească în mod real viaţa femeilor şi a bărbaţilor din România și să asigure dreptatea de gen.

Specialiștii din domeniile egalității de șanse și ai egalității de gen (care în România se formează deja de 20 de ani) reprezintă unul din actorii esențiali pentru elaborarea și punerea în aplicare a unor politici publice consistente, de aceea salutăm inițiativa privind crearea unor poziții de experți și intenția formării acestora. Considerăm astfel că ar fi oportun, în conformitate și cu ultimele modificări ale Legii 202/2002 și cu Strategia Națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați, să fie introdusă în COR o nouă ocupație care să se numească „expert în egalitate de gen”, pentru a da mai multă legitimitate acestei expertize și a transmite un semnal consistent referitor la problematica egalității de gen.

Pentru a evita însă noi forme fără fond, precum și unele situații, în opinia noastră, inacceptabile- precum formarea a 4.000 de experți și tehnicieni în egalitate de șanse în cadrul proiectului START (nici până în acest moment nu este disponibilă informația privind ”formatorii”, conținutul cursurilor și numele cursanților deși au fost făcute solicitări în acest sens), vă rugăm să luați în considerare necesitatea unei reglementări serioase a modului în care se va asigura formarea viitorilor experți. Standardul ocupațional și formarea experților din proiectul START au fost făcute fără consultarea specialiștilor, respectiv a reprezentanților din mediul academic care, prin crearea de programe de master, centre de cercetare și publicații pe această temă, dispun de o experiență și expertiză în domeniu recunoscute la nivel internațional. Precizăm că în acest moment funcționează două programe de master în acest domeniu: masteratul „Politici, gen și minorități” din cadrul Facultății de Științe Politice, Școala Națională de Științe Politice și Administrative (încă din 1998) și masteratul „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” (din anul 2011) din cadrul Facultății de Științe Politice, Universitatea din București (atașat masterului european E.G.A.L.E.S.). De asemenea, în principalele centre universitare din țară (București, Cluj, Iași, Timișoara) au fost dezvoltate numeroase cursuri și cercetări în domeniul studiilor de gen. Pe lângă spațiul academic, mediul asociativ este de asemenea reprezentat de numeroase ONG-uri recunoscute în domeniul egalității de gen, cu experiență practică extrem de valoroasă, indispensabilă unei înțelegeri nuanțate și complexe a problematicilor din domeniu.

Mai mult, considerăm că standardul ocupațional actual (http://www.anc.edu.ro/uploads/SO/Expert%20in%20egalitate%20de%20sanse.pdf) ar trebui modificat, acesta cuprinzând mai degrabă elemente de competență „în domeniul serviciilor publice și sociale” (destul de vag) sau legate de violența domestică și trafic de persoane. Subliniem că discriminările la locul de muncă nu țin cont de aspecte precum dizabilitățile, etnia, religia sau orientarea sexuală. De asemenea, în sfera competențelor, accentul este pus pe cele practice, fără o cerință minimală de cunoaștere a principalelor concepte teoretice din domeniu de care un astfel de expert are nevoie în activitatea sa zilnică.

Considerăm că este necesară o consultare a specialiștilor existenți pentru a găsi cele mai bune soluții în ceea ce privește formarea celor care vor avea ca domeniu de activitate asigurarea egalității de șanse și a egalității de gen.

Considerăm, de asemenea, că pentru anumite poziții (mai ales în instituțiile publice centrale și locale însărcinate cu implementarea principiului european gender mainstreaming) este necesar să fie impusă diploma de master în domeniu ca o condiție de angajare, ori o experiență de cel puțin 3 ani într-o organizație nonguvernamentală care a implementat proiecte în domeniul egalității de gen sau s-a ocupat de cercetare în domeniu.

Cerem corelarea standardului cu specializările enunțate, oferindu-ne sprijinul în acest sens. Vă propunem inițierea unui grup de lucru pentru discutarea metodologiei implementării acestor aspecte și pentru identificarea, împreună cu autoritățile în domeniu, a celor mai potrivite soluții.

Dorim să se evite impostura și amatorismul, precum și neglijarea și delegitimarea expertizei și a politicilor legate de egalitatea de gen prin asigurarea unei „specializări” formale, și nu prin cunoștințe și competențe reale în acest domeniu. Considerăm că formarea altor câteva mii de experți în cadrul programelor care nu respectă standardele de calitate europene ar ajuta, poate, la a raporta îndeplinirea unor indicatori cantitativi, fără însă ca actorii publici să înțeleagă cauzele și formele discriminării de gen, nici politicile publice necesare contracarării acestora. Lipsa unei expertize reale nu va conduce decât la incapacitatea instituțiilor publice și a decidenților politici de a elabora și, mai ales, de a implementa politici publice eficiente și sustenabile.

Credem că trebuie să avem un obiectiv comun: egalitatea de șanse și egalitatea de gen în spațiul politic și social din România. De aceea, vă rugăm să acordați toată atenția, în acest moment, asigurării unui cadru legal și instituțional care să garanteze formarea unor experți în conformitate cu standardele europene.

Vă mulțumim încă o dată pentru angajamentul politic în domeniul egalității de șanse și al egalității de gen și vă asigurăm de întregul nostru sprijin, prin oferirea unei expertize în acest sens.

Semnatari

Semnatarii prezentei scrisori sunt specialiști de studii de gen și egalitate de șanse din mediul academic și asociativ din România. Aceștia își aduc contribuția, printre altele, la promovarea reală a principiului egalității de șanse și al egalității de gen în spațiul academic și social din România. Enumerăm câteva dintre programele de formare, centrele de cercetare și rețelele de ONG-uri implicate în asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați:

– Programul de master Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi European, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București;

– Programul de master Politici, Gen şi Minorităţi, Facultatea de Științe Politice, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative;

– Programul de master Jurnalism politic, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București;

– Programul de master Comunicare de afaceri în limba engleză, Academia de Studii Economice din București;

– Programul de master Mass-Media, Dezvoltare, Societate, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București;

– Programul de master Studii franceze și francofone, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București;

– Programul de master Studii culturale britanice, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București;

– Centrul pentru politicile egalităţii de şanse, Universitatea din București;

– Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale, Universitatea din București;

– Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor

– Rețeaua Rupem tăcerea

– Coaliția pentru egalitate de gen

 

Semnează, în ordine alfabetică:

ORGANIZAȚII NEGUVERNAMENTALE:

Asociația Centrul FILIA

Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome)

Asociația Femeilor Împotriva Violenței-ARTEMIS

Asociația Front

Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G.

Asociația MozaiQ LGBT

Asociația pentru Promovarea Femeii din România

Asociația Psihosfera

Asociatia Romanian Women’s Lobby

Asociația Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință

Asociația SPICC

Asociația Transcena

Centrul de Incubare Creativ Inovativ de Afaceri (CICIA)

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS)

Fundația ”Alături de Voi” România

Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Societatea de Analize Feministe ANA

REPREZENTANȚI AI MEDIULUI ACADEMIC, SPECIALIȘTI, SIMPATIZANȚI:

Alina ANGHEL

Alina AVĂDANEI

Dr. Lidia AVĂDANEI

Prof. univ. dr. Ionela BĂLUȚĂ

Conf. univ. dr. Oana BĂLUȚĂ

Lect. univ. dr. Felicia BEJAN

Dr Ioana BORZA

Dr. Andreea BRAGĂ

Dr. Alice NĂSTASE BUCIUTA

Conf. univ. dr. Anca DOHOTARIU

Lect. univ. dr. Alina DRAGOLEA

Daniela DRĂGHICI

Drd. Ioana DUMITRESCU

Drd. Denisa FOCARU

Prof.univ.dr. Daniela ROVENTA-FRUMUȘANI

Lect. univ. dr. Réka GEAMBAȘU

Prof. dr. Georgeta GHEBREA

Dr. Carmen GHEORGHE

Conf. univ. dr. Luciana Alexandra GHICA

Conf. univ. dr. Laura GRÜNBERG

Dr. Luciana JINGA

Lect.univ.dr. Éva LÁSZLÓ

Nicoleta LEPĂDATU

Dr. Mara MARGINEAN

Conf. univ. dr. Roxana MARINESCU

Prof. univ. dr. Mihaela MIROIU

Drd. Emil MOISE

Dr. Andreea MOLOCEA

Dr. Larissa LUICĂ

Dr. Tudorina MIHAI

Lect. univ. dr. Diana NEAGA

Dr. Simona NECULA

Dr. Ovidiu ANEMȚOAICEI

Lect. univ. Dr. Ana-Maria PALIMARIU

Lect. univ. dr. Miruna PANTEL

Conf. univ. dr. Camil PÂRVU

Lect. univ. dr. Ana PANTEA

Lect. univ. dr. Gyöngyi PÁSZTOR

Prof.univ.dr. Mihai PĂUNESCU

Dr. Cristina RĂDOI

Prof. univ. dr. Cosima RUGHINIȘ

Dr. Liliana Herrera SALDANA

MA Iulia SIMA

Irina SORESCU

Drd. Alexandru Daniel STAN

Lect. univ. dr. Mihaela STĂNICĂ

Conf. univ. dr. Romina SURUGIU

Lect.univ.dr. Adriana ȘTEFĂNEL

Conf.univ. dr. Doina Olga ȘTEFĂNESCU

Lect. univ. dr. Petruța TEAMPĂU

Vlad VISKI

Ilona VOICU

Drd. Andreea VOINA

Drd. Ruxandra Fatma YILMAZ

Revista presei din perspectiva de gen, 1-8 octombrie

POLITICĂ

Olguța Vasilescu: Nu avem de gând să egalizăm vârsta de pensionare; nu avem același standard de viață ca în Uniunea Europeană (Agerpres, 1 octombrie)

Autoritățile nu au intenția de a egaliza vârsta de pensionare a femeilor cu cea a bărbaților în noua Lege a pensiilor, deoarece în România nu există același standard și aceeași medie de viață ca în Uniunea Europeană, unde tendința de ieșire la pensie este spre 70 de ani, a declarat, duminică, ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, la România TV.

Cristina Iurișniți vrea ca educația sexuală să fie materie obligatorie (http://www.bistriteanul.ro (1 octombrie)

Deputatul USR Cristina Iurișniți spune că educația sexuală e o materie obligatorie, însă multă lume se ferește când aude denumirea. Astfel, deputatul a declarat că ideea ei este aceea de a schimba denumirea în educație pentru sănătate, iar materia să fie obligatorie o dată pe fiecare ciclu de studii.

Femeile social-democrate au discutat despre discriminarea femeilor pe piaţa muncii (Crai Nou, 3 octombrie)

Organizaţia Femeilor Social-Democrate Suceava a fost gazda conferinţei cu titlul ”Discriminarea femeilor pe piaţa muncii” ce s-a desfăşurat în municipiul Rădăuţi, în perioada 29-30 septembrie 2017, la care au participat reprezentante social-democrate din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Vaslui, Braşov, Teleorman, Timişoara şi Suceava.

Dăncilă, apel către CE pentru eradicarea fenomenului căsătoriei copiilor (psnews.ro, 6 octombrie)

Vreau să vă atrag atenția în primul rând că, odată cu recenta criză a migrației, au apărut noi cazuri de căsătorii de copii încheiate în străinătate, care implică uneori copii cu vârsta mai mică de 14 de ani, ceea ce este absolut revoltător. În al doilea rând vreau să subliniez faptul că atât la nivel național, la nivelul Uniunii cât și la nivel internațional sunt disponibile foarte puține statistici care să demonstreze magnitudinea problemei reprezentate de căsătoriile copiilor, căsătoriile timpurii și căsătoriile forțate (CEFM).

Viorica Dăncilă: Creșterea investițiilor în educație, formarea în domeniul antreprenoriatului – soluții pentru sprijinirea femeilor pe piața muncii în UE (agerpres.ro, 4 octombrie)


În plus, este esențială formarea în domeniul antreprenoriatului, corelat cu sprijinul în accesarea unor surse alternative de finanțare, astfel încât femeile să își poată lansa singure sau în colaborare propriile afaceri. Totodată, este foarte importantă promovarea egalității de gen pentru toate tipurile de educație pentru ca femeile să aibă acces la slujbe de calitate”.

ECONOMIE – PIAȚA MUNCII

Motivul principal al diferenţei de salarizare între sexe, în România (Ziua de Cluj, 1 octombrie)

Femeile au câştigat în medie cu circa 7% mai puţin decât bărbaţii în 2016 faţă de 2015, diferenţele de salarizare fiind explicate prin faptul că sunt mai mulţi bărbaţi în posturi de conducere, iar natura joburilor prestate este diferită, potrivit experţilor în resurse umane consultaţi de MEDIAFAX

EDUCAȚIE

Suntem pe primul loc în UE cu cele mai multe mame minore. “Nimic nu știam despre sarcină la 15 ani” (http://stirileprotv.ro, 30 septembrie)

În tot acest timp educaţia pentru sănătate rămâne opţională în şcoli, iar contracepţia şi educaţia sexuală sunt subiecte tabu. Specialiştii spun că astfel de situaţii ar putea fi evitate dacă în şcoli s-ar face mai multă educaţie sexuală. În plus, famiile ar trebuie să le explice fetelor cum să evite sarcinile nedorite.

Seminar tematic cu medicii scolari. „Abordarea aspectelor de sanatate sexuala in munca cu elevii” (infooradea.ro, 3 octombrie)

În cadrul seminarului au fost prezentate modalităţile de identificare a anumitor comportamente vulnerabile, neadecvate sau diferite situaţii traumatice, precum prostituţia, exploatarea prin practicarea prostituţiei, traficul de persoane şi aspecte legate de medicina preventivă și beneficiile realizării activităților de educaţie sexuală în şcoli. 

Comunicat de presă – IPJ Argeș – săptămânii prevenirii criminalității’ în desfășurare

(agerpres.ro, 4 octombrie)

Dezbateri, recomandări valoroase, discuții deschise cu polițiștii, lecții la dirigenție…toate au făcut parte din suita de activități propuse de polițiști pentru tineri, profesori și părinți, în școlile și liceele din județ, atât în orașe, cât și în mediul rural. Siguranța pe Internet a fost tema principală abordată marți, în care elevii au învățat despre reguli de autoprotecție în mediul virtual, drepturile de autor, traficul de persoane și pornografia infantilă. Tinerii, la rândul lor, și-au prezentat propriile viziuni cu privire la violență, formele de manifestare a acesteia și modalități de abordare a luptei împotriva violenței.

SOCIAL

“Mi s-a scârbit şi de mine însămi”. Raport asupra prostituţiei de stradă din România (pressone.ro, 1 octombrie)

Majoritatea femeilor care practică prostituția de stradă în România sunt mame, reiese dintr-un raport sociologic publicat luna trecută de organizaţia non-guvernamentală Carusel.

Răpite, violate, exploatate. Prostituţia nu este cea mai veche meserie, este un stadiu de victimizare (adevarul.ro, 2 octombrie)

Traficul de fiinţe umane în România este un fenomen social şi criminal. 4.622 a fost numărul de victime raportat în 5 ani, dintre care 54% erau victime sexuale, 34% ale exploatării prin muncă şi 6% practicau cerşetoria forţată.


Situație gravă! Peste 35.000 de cazuri de violență domestică în România (bihon.ro, 7 octombrie)

În acest scop, a fost vizionat filmul documentar „Aripi frânte”, care prezintă situaţia victimelor violenţei domestice din România prin câteva cazuri ale unor deţinute din Penitenciarul de Femei Târgşor. Documentarul este construit în jurul poveştilor unor femei care au trăit o viaţă în abuzuri şi frică, punând în evidență ce le-a motivat pe acestea să reziste ani de zile unor suferinţe crunte, să nu ceară ajutorul nimănui, ajungând la un moment dat să clacheze şi să devină din victimă agresor, făcându-şi singure dreptate.

Preotul-fenomen. Părintele Damaschin zideşte o casă pentru şapte mame care cerşesc pe străzi, cu copiii de mână (adevarul.ro, 4 octombrie)
„Pe aceste mame le vedem zilnic pe străzi, cerşind la semafor sau la orice colţ de stradă. Noi oricum le ajutam pe unele cu întreţinerea şi atunci am spus că mai bine le facem o casă mare, cu cameră pentru fiecare, cu bucătărie şi baie decente, în care să locuiască în condiţii bune. Aşa copiii o să meargă la şcoală, iar ele o să-şi caute de muncă”, a subliniat Dan Damaschin, preot la Maternitatea „Cuza-Vodă” din Iaşi.  Persoanele interesate să sprijine proiectele sociale ale preotului ieşean îl pot contacta la numărul de telefon 0744. 798. 610 sau îi pot scrie pe pagina personală de Facebook.

SĂNĂTATE

Ziua luptei împotriva cancerului la sân, marcată la Alba Iulia. Acțiune pentru conștientizarea femeilor, pe Bulevardul Transilvaniei (ziarulunirea.ro, 1 octombrie)

Cu începere de la ora 12.00, acestea au împărțit fly-ere pe Bulevardul Transilvaniei și le-au amintit femeilor interesate că prin prevenție și efectuarea de controale medicale periodice, își pot păstra sănătatea.

Fundația Renașterea a iluminat în roz clădirile Globalworth Tower și Sky Tower (GALERIE FOTO) (agerpres.ro, 2 octombrie)

Două clădiri moderne din Capitală – Globalworth Tower, singura clădire acreditată Platinum Green din Europa de Sud-Est, și Sky Tower, cea mai înaltă clădire din București – au fost iluminate în roz, culoarea speranței, duminică seară, cu ocazia celei de a XVII-a ediții a evenimentului organizat anual de Fundația Renașterea, care s-a desfășurat sub sloganul ”Artă pentru sănătate”.

Sute de femei de la ţară, testate pentru depistarea cancerului de sân. Un bal caritabil a constituit principala sursă de finanţare (adevarul.ro, 2 octombrie)

Medicul primar radiolog Alen Stegaru, cel care a realizat mamografiile, a explicat că mamografia este o investigaţie suportată prin Casa de Asigurări de Sănătate, ceea ce nu o face, însă, neapărat accesibilă, fondurile limitate obligând la o perioadă de aşteptare care poate dura luni.

Comunicat de presă – Fundația World Vision (agerpres.ro, 6 octombrie)

Proiectul ‘Mame pentru viață. Viață pentru mame’, cel mai amplu program de reducere a mortalității materne din țara noastră, dezvoltat de Fundația World Vision România și MSD România a marcat săptămâna internațională de sănătate maternă ‘Safe Motherhood’ prin organizarea la Palatul Parlamentului a unei ample dezbateri privind asistența medicală comunitară în România, în contextul legislativ actual: ‘Echitatea serviciilor medicale pentru mama vulnerabilă din România’.

Cancer la sân. Adela Chirică spune ce i-a salvat viaţa. Ce trebuie să ştie toate femeile (dcnews.ro, 7 octombrie)

„Prevenţia face diferenţa dintre acum şi prea târziu” este unul dintre mesajele pe care vrea să le transmită. „De fiecare dată când îmi povestesc experienţa, primesc multe mesaje de la femei care au ajuns la control datorită mie. Şi asta mă face să cred că nu am trăit această experienţă degeaba. Că nu a fost întâmplător”, spune președinta Asociației pentru Dravet și alte epilepsii rare. Diagnosticul a schimbat-o. „Dacă până acum aveam grijă doar de ceilalţi şi niciodată de mine, am realizat că trebuie să schimb asta. Şi că pentru a putea ajuta, trebuie ca eu să fiu bine! Am realizat, din nou, că ziua de mâine nu e o garanţie şi nici măcar o promisiune şi că trebuie să iubim viaţa asta aşa cum e… cu bune şi rele!”, spune Adela.

CULTURĂ – ARTĂ

INTERVIU – Cristina Juks, de la actorie la regie: În artă, creaţia vorbeşte în locul tău, indiferent de gen (news.ro, 7 octombrie)

Deseori s-a vorbit despre diferenţierile dintre femeile şi bărbaţii din acest domeniu. Găseşti că în regia de film, dar şi actorie, femeile au şanse egale cu bărbaţii? Cristina Juks: Da. De ce n-ar avea? Mi-e greu să mă gândesc la aşa ceva. E un soi de victimizare… Nu mi se întâmplă să mă trezesc dimineaţa, să mă uit în oglindă şi să gândesc: „…Sunt femeie! Sunt om, ca orice altă femeie sau bărbat de pe planetă”. Cu toţii simţim, ne bucurăm şi constatam acelaşi lucru: că suntem vii şi că ne dorim să rămânem aşa. Că trebuie să luptăm pentru asta. Dacă asta se regăseşte în munca noastră, e imposibil să nu ai şanse. Ştiu că este la modă, ca femeie, să militezi cu vocea femeii de pretutindeni, dar cred că în artă, creaţia vorbeşte în locul tău, indiferent de gen. Au demonstrat-o atâtea actriţe şi regizoare de-a lungul timpului.

Reacţiile celebrităţilor după acuzaţiile de hărţuire sexuală îndreptate împotriva lui Harvey Weinstein: „Bogaţii cumpără tăcerea oamenilor de zeci de ani“ (adevarul.ro, 6 octombrie)

Producătorul Harvey Weinstein (62 de ani), premiat cu Oscar pentru „Shakespeare in Love“ (1998), a fost acuzat de mai multe femei, printre care actriţele Ashley Judd şi Rose McGowan, un model şi două asistente ale producătorului, de hărţuire sexuală. Acuzaţiile lor datează din ultimii 30 de ani.

MASS MEDIA

S-a aflat adevărul ascuns despre vedeta Antena 1, acuzată de proxenetism! Cine se află în spatele marii operațiuni de racolare (evz.ro, 5 octombrie)

Anchetatorii au aflat de la victime că Dani Mocanu minţea că le iubeşte, le promitea că se căsătoreşte cu ele sau le şantaja. Acum s-a aflat. Dar cine este capul grupului infracţional din care face parte şi manelistul? Ionel Anton, zis „Lupu” sau „Lupu din Nucet”, este cel care controla o parte din piaţa prostituţiei din Londra, din care face parte și Dani Mocanu.  Acum este cercetat sub control judiciar pentru constituire a unui grup infracţional organizat, proxenetism şi spălare de bani, anunţă ZiaruldeArges.ro.

INTERNAȚIONAL

Peste un milion de persoane din Marea Britanie se declară lesbiene, gay sau bisexuale (raport statistic) (agerpres.ro, 4 octombrie)

Aproximativ 4% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani se declară LGB, în creștere cu 3 procente față de anul 2015. Această categorie de vârstă cuprinde cel mai mare procent de persoane LGB din Marea Britanie, urmată de grupul 25-34 de ani. ”Unul dintre motivele pentru care se întâmplă acest lucru poate fi acela că tinerii sunt mai înclinați să-și exploreze sexualitatea, iar acceptarea socială și libertatea de exprimare sunt mai ridicate în vremurile de astăzi”, se precizează în raportul Biroul Național de Statistica (ONS).

Gruparea Stat Islamic cheamă, pentru prima dată, femeile la luptă (stritileprotv.ro, 7 octombrie)

Până acum, femeile au reprezentat niște jucători minori în amenințarea teroristă lansată de gruparea Stat Islamic, la nivel global. Însă, în ultima perioadă, au apărut relatări că ar exista și femei pe frontul din Siria.

Republica Centrafricana: Violurile si sclavia sexuala, folosite ca arme atat de de militiile musulmane cat si de cele crestine (hotnews.ro, 5 octombrie)

Atat Seleka, cat si anti-balaka, au agresat sexual, violat si luat in sclavie civili ca razbunare impotriva celor suspectati ca le sprijina adversarii, spune Human Rights Watch (HRW). Totusi, nici macar vreun militant al vreunei parti nu a fost arestat sau judecat pentru violenta sexuala. 

LOCAL

Despre curaj și atitudine | Orădencele inspirate de femeile lider (bihon.ro, 3 octombrie)

Evenimentul a avut un scop multiplu: de la inspirație, educare, motivare, socializare și împărtășirea experiențelor de business și nu numai, până la consolidarea comunităţii „The Woman” sub sloganul „Educația, puterea de a schimba lumea!”.

Acivităţi pentru prevenirea violenţei în familie (desteptarea.ro, 7 octombrie)

În prima jumătate a acestui an, poliţiştii din judeţul Bacău au înregistrat 488 de cazuri de violenţă în familie, cu peste 500 de victime, majoritatea fiind femei.

Fiul interlopului Ghenosu, reţinut într-un dosar proxenetism şi instigare la mărturie mincinoasă (http://adevarul.ro, 7 octombrie)

Fiul lui Ghenosu a fost reţinut astăzi de poliţiştii specializaţi în investigaţii criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte. Acesta este bănuit de comiterea infracţiunilor de proxenetism şi instigare la mărturie mincinoasă. Fiul lui Ghenosu a mai fost implicat, anul acesta, într-un dosar penal de lovire şi alte violenţe şi ameminţare, fiind reţinut în urma unor percheziţii la domniciliul temutului interlop. 

Peste 500 de victime ale violenţei în familie – cele mai multe sunt femei iar câteva zeci au cerut ajutor în instanţă, iar judecătorii au emis, la cererea lor, 51 de ordine de protecţie (desteptarea.ro, 2 octombrie)

În prima jumătate a acestui an, poliţiştii din judeţul Bacău au investigat 488 de fapte de violenţă în familie, cu peste 500 de victime. Cele mai multe, 236, au fost femei, 200 copii şi 73 bărbaţi.

A doua ediţie a Săptămânii prevenirii criminalităţii debutează cu ziua prevenirii delincvenţei juvenile (aderarul.ro, 1 octombrie)

Urmează o zi dedicată prevenirii violenţei în familie, menită să conştientizeze publicul larg asupra dimensiunii şi a consecinţelor de ordin legal, psihologic şi societal ale fenomenului, precum şi asupra modalităţilor de sprijin ale victimelor.

Poliţiştii din Alba le-au oferit recomandări elevilor şi altor locuitori ai judeţului, pentru prevenirea violenţei în familie (http://alba24.ro, 5 octombrie)

În demersul lor, poliţiştii au folosit materialele campaniei „Aripi Frânte”, demarată la începutul acestui an, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române împreună cu Asociaţia Necuvinte. Poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii au fost prezenţi la Colegiul Naţional „Lucian Blaga” din municipiul Sebeş unde, împreună cu reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane Alba Iulia, Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Alba şi ai Asociaţiei Femeilor din Alba le-au oferit tinerilor explicaţii legate de posibilităţile pe care, o potenţială victimă le are pentru a se apăra împotriva agresorului şi modalităţile de a ieşi dintr-o situaţie de abuz.

Spune nu violenței în familie! (monitorulexpres.ro/, 5 octombrie)

La întâlniri au participat alături de poliţişti specialişti ai Organizaţiei Salvaţi Copiii – Filiala Braşov și ai Bisericii Reformate „Casa Speranţei” Brașov, care au prezentat serviciile pe care le pot oferi la nivel instituţional victimelor agresiunilor în mediul familial.

Săptămâna prevenirii criminalităţii, ziua a patra: violenţa nu te face puternic (adevarul.ro, 6 octombrie)

Vernisaje de expoziţii de desene realizate de elevi de liceu şi dezbateri despre prevenirea violenţei în familie au făcut parte din activităţi. Prin creaţiile lor, tinerii au reuşit să transpună, în mod artistic viziunea proprie cu privire la faţa întunecată a violenţei domestice, în urma întâlnirilor interactive pe care le-au avut cu poliţiştii de prevenire. Copiii au surprins şi au creat, cu ajutorul culorilor, imagini cu impact emoţional, conţinând mesaje pătrunzătoare, care promovează nonviolenţa şi încurajează la o atitudine împotriva violenţei în familie.

Hoţii din locuinţe şi curţi pot fi ţinuţi la distanţă. bătrânii au învăţat cum să se ferească (http://obiectivbr.ro, 6 octombrie)

Activităţile din ziua de joi au fost dedicate prevenirii violenţei domestice şi au vizat, în mod deosebit, doamnele şi domnişoarele, fiind derulate în spaţii publice şi în societăţi unde sunt angajate în special femei, adică fabrici de confecţii. Femeile au fost sfătuite să nu intre în conflict cu membrii familiei despre care ştiu că au un comportament violent, acesta fiind accentuat de consumul de alcool. S-a vorbit şi despre ordinul de protecţie, pe care o persoană care se simte în pericol îl poate cere în instanţă. Poliţiştii au distribuit ghiduri pentru victimele violenţei în familie, realizate în cadrul Campaniei naţionale de prevenire a violenţei în familie „Aripi Frânte”, prin acţiunile desfăşurate fiind popularizat şi numărului unic naţional pentru victimele violenţei în familie, 0800 500 333, linie telefonică gratuită înfiinţată în cadrul proiectului “Start – O viaţă de calitate în siguranţă”,  derulat de Departamentul pentru Egalitate de şanse între Femei şi Bărbaţi, din subordinea Ministerului Muncii.

Clanul “Butoane”, destructurat. 16 membri, reţinuţi de DIICOT pentru camătă, şantaj, proxenetism şi jocuri ilegale de noroc (romaniatv.net, 5 octombrie)

Procurorii DIICOT au reținut 16 membri ai clanului “Butoane” din Giurgiu, acuzați de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune, spălare de bani, proxenetism, organizarea ilegală a jocurilor de noroc, trafic de minori.

 

Revista presei din perspectiva de gen, 18– 24 Septembrie 2017

POLITICĂ

Iohannis sare în apărarea femeilor. Ce a zis la un eveniment internațional (Dcnews.ro, 20 septmebrie)

“În România, suntem pe deplin angajaţi în susţinerea unei abordări integratoare a egalităţii de gen ca element-cheie pentru promovarea politicilor sensibile la problematica egalităţii de gen şi ca un instrument puternic de protecţie şi sprijin pentru victimele violenţei domestice”, a spus Iohannis la lansarea “Raportului comun HeForShe 10x10x10 Impact Champions”, care promovează egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei. 

Gorghiu: Plafonarea indemnizației pentru creșterea copilului – o politică represivă la adresa familiei și a creșterii natalității (Agerpres.ro, 19 septembrie)

Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat, marți, că ordonanța prin care se stabilește un plafon maxim al cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului la nivelul de 8.500 de lei este expresia unei politici represive la adresa familiei, anunțând totodată că liberalii vor ataca proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței la CCR în momentul în care va fi adoptat.

SOCIAL

Doar 1% dintre agresorii domestici sunt pedepsiți (Stiripesurse.ro, 21 septembrie)

În România, anual sunt o jumătate de milion de victime ale violenței domestice. Însă doar 3% dintre femeile abuzate își denunță agresorii. La poliție, sunt înregistrate 15.000 de plângeri, potrivit inspectoratelor județene. Iar jumătate dintre femeile agresate decid să renunțe, pe parcurs, și astfel nu se mai ajunge în instanță. Consecințele sunt alarmante: doar 1% dintre agresori sunt pedepsiți. Situația s-ar putea îmbunătăți dacă proiectul legislativ al unui grup parlamentar, format din 60 de reprezentanți ai tuturor partidelor, ar trece. 

Atitudine în lupta pentru sprijinirea victimelor violenţei domestice. „N-o să schimb eu Codul Penal pentru o palmă dată muierii!“ (Adevărul.ro, 20 seotmebrie)

În cursul anului trecut, 35.000 plângeri au fost depuse la secţii de poliţie din toată ţara de victime agresate de membri ai familiei. Statistica este însă departe de adevăr, spun militanţii ONG-urilor care luptă pentru ajutorarea victimelor violenţei în familie, iar ca argument aduc alte date, publicate de instituţii de prestigiu de la nivelul UE.

Campania “Aripi Frânte”, lansată în Dolj (Gazeta de Sud, 18 septembrie)

Conferința de presă prin care a fost lansată și în județul Dolj Campania “Aripi Frânte”, campanie inițiată în parteneriat Asociația Necuvinte și Poliția Română, a avut loc astăzi la Craiova.La conferința de presă au participat, pe lângă purtătorul de cuvânt al I.P.J. Dolj și cms. șef Stoian Mihai, șeful Serviciului de Ordine Publică, cms. șef. Stanca Giucă, Compartimentul Analiză, Cercetare și Prevenirea Criminalității, ag. șef. pr. Gabriel Tănasie, din cadrul Secției 5 Poliție, Irina Gruia, psihoterapeut și, bineînțeles, Simona Voicescu, director executiv al Asociației Necuvinte.

23 Septembrie: Ziua Internaţională Împotriva Exploatării Sexuale şi Traficului Femeilor şi Copiilor. Peste 700 de victime, identificate în 2016 (Alba24.ro, 22 septembrie)

Cu acest prilej, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane (ANITP) anunţă prelungirea perioadei de implementare a campaniei online de informare, sensibilizare şi reducere a cererii traficului de persoane în vederea exploatării sexuale „Alegi să preţuieşti sau să striveşti? Nu plăti pentru sex!”, derulată în mediul Facebook, în parteneriat cu Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România (AIDRom).

SĂNĂTATE

Dramele mamelor de la țară: „Am fost la ginecolog doar când am născut” (Click.ro, 21 septembrie)

Adolescente care își încep viața sexuală prematur și care ajung mame pentru a treia oară când o tânără de la oraș abia se hotărăște să se căsătorească. Femei care știu ce e contracepția, dar pe care o ignoră fiindcă o consideră fie costisitoare, fie un moft de oraș. Mame-eroine, pe care condițiile precare de la țară și lipsa veniturilor le condamnă la o viață înrobitoare. Acesta este portretul succint al femeii de la țară, de meserie mamă.

Comunicat de presă – Fundația World Vision România (Agerpres.ro, 18 septembrie)

Fundația World Vision România prin programul ‘Mame Pentru Viață. Viața pentru mame’ va invita la un eveniment jurnalistic de excepție, în inima satului ramanesc: ‘Mama vulnerabilă în România de azi’, Media Trip, ce se va desfășura în județul Vâlcea, în comună Stoilești, Marți, 19 septembrie 2017, între orele 07.30-19.30. Evenimentul are ca scop dezvăluirea barierelor pe care le întâmpină femeile însărcinate din România rurală în accesarea serviciilor medicale.

O nouă rundă de testări gratuite de depistare precoce a cancerului de col uterin pentru femeile cu vârsta între 25 şi 64 de ani (Monitorul de Suceava, 18 septembrie)

Femeile care doresc să efectueze gratuit testul Babeş-Papanicolau se pot adresa oricărui medic care lucrează în cabinetele medicale de obstetrică-ginecologie, din Spitalul „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava şi din Spitalul Municipal Fălticeni, precum şi medicilor de familie care sunt înscrişi în  Programului naţional de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin. Pot beneficia, din luna octombrie, inclusiv femeile cu vârste între 25 şi 64 de ani, care au fost testate în urmă cu cinci ani, în cadrul acestui program de depistare timpurie a cancerului de col uterin.

ECONOMIE

INACO: Restartul economic și social al femeilor aflate în dificultate cu Touched România și INACO (Curierul Național, 18 septembrie)

La eveniment sunt invitați să participe reprezentanți ai societății civile, mass media, invitați din sectorul public și privat implicați în domeniul social, prieteni, parteneri și supraviețuitoare ale violenței domestic cu mărturii autentice și dureroase, dar și experiențe reușite în gestionarea noului început, fără agresiuni fizice sau psihice. 

CULTURĂ – ARTĂ

Operele celor mai importante femei-pictor din România ultimului secol, scoase la vânzare de Artmark (Adevărul.ro. 20 septembrie)

Operele celor mai importante femei-pictor din România ultimului secol, printre care Rodica Maniu Mützner, Margareta Sterian, Principesa Ileana, sunt scoase la vânzare în Licitaţia Doamnelor Artelor Frumoase Româneşti, pe 3 octombrie, de Artmark. Rodica Maniu Mützner, Nutzi Acontz, Micaela Eleutheriade, Elena Popea, Magdalena Rădulescu, Margareta Sterian, Lucia Dem(etriade) Bălăcescu, Principesa Ileana a României sunt câteva dintre numele prezente în Licitaţia Doamnelor Artelor Frumoase, care va avea loc la Palatul Cesianu-Racoviţă, de la ora 19.30.

MASS MEDIA – PUBLICITATE

Despre femei, feminism și teatrul independent (Observatorul Cultural, 22 septmebrie)

Rovegan – spectacolul Catincăi Drăgănescu ce se reia în această stagiune la Replika și va fi prezentat și în Festivalul Național de Teatru – este cel mai recent dintr-o serie în care Catinca lucrează exclusiv cu actrițe și a cărui tematică este una de gen: munca „badantelor“și reproducerea socială a rolurilor de gen. În interviul care urmează, o discuție despre tematicile feminine și chestiunea genului în teatrul independent din România.

INTERNAȚIONAL

Be EU. La nivelul UE, una din zece femei este hărțuită (Antena3.ro, 23 septembrie)

La Strabourg se discută în aceste zile un lucru extrem de important: violența împotriva femeilor. Violența de gen nu e o problemă ce poate fi tratată cu ușurință. Peste 250 de milioane de femei și fete din UE sunt victimele violenței. Costul la nivelul societății, ca urmare a violenței sexuale în Uniunea Europeană se ridică la 226 de miliarde de euro anual.

Consiliul anti-discriminare examinează afirmații ale președintelui Dodon considerate ofensatoare pentru femeile în etate (radio Europa Liberă, 22 septembrie)

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării s-a autosesizat în legătură cu afirmații considerate ofensatoare la adresa femeilor în etate făcute de președintele Igor Dodon la sfârșitul lunii august, în una din disputele sale mediatice cu premierul Pavel Filip și spicherul Andrian Candu. Astăzi, Consiliul care poate cere penalizarea președintelui dacă ajunge la concluzia că acesta a folosit un limbaj neadecvat a organizat astăzi o primă dezbatere.

„Apartheid de gen” colorat în roz, ultima reformă a regimului Erdogan în Turcia (Evenimentul Zilei, 21 septembrie)

În prima zi de funcţionare a troleibuzelor roz, bărbaţii au fost uimiţi să afle că nu li se permite să utilizeze aceste mijloace de transport în comun. Unele pasagere au lăudat iniţiativa, spunând că aşa se simt mai în siguranţă, în timp ce altele au declarat că este vorba de o discriminare. Conducerea regiei de transport din Malatya precizează că troleibuzele roz circulă de opt ori pe zi. Acestea sunt conduse tot de femei.

Premiera in Arabia Saudita: Femeile vor avea voie sa intre pe un stadion, cu ocazia zilei nationale a regatului ultraconservator (HotNews.ro, 20 septembrie)

Arabia Saudita a autorizat, pentru prima oara, intrarea femeilor pe un stadion, cu ocazia sarbatorilor de ziua nationala, a anuntat miercuri agentia oficiala de presa SPA, preluata de AFP.

Mai multe clinici din Texas oferă avorturi gratis femeilor afectate de uraganul Harvey (Libertatea.ro, 17 septembrie)

Mai multe clinici din statul american Texas oferă avoturi gratis femeilor care au fost afectate de uraganul Harvey. Aproximativ 70 de femei au fost deja programate pentru acestă procedură la două clinici, care sunt admiistrate de organizația Whole Woman’s Health, din orașele Austin și San Antonio, relatează The Independent.

DIASPORA

Proxenet roman isi viola competitia (Clickromania.ro, 17 septembrie)

Un roman in varsta de peste 40 de ani esti acuzat de violuri brutale in serie si se afla in detentie la Lucan Garda Station. Atacurile au avut loc in Irlanda, Dublin, Galway si Portlaoise. Se crede ca a violat cel putin 12 prostituate insa doar 3 din ele au facut plangere la politie.Cele mai recente atacuri au avut loc la hoteluri din Co Galway si Dublin. Politia irlandeza (gardaí) crede ca exista mai multe victime insa le este teama sa denunte violatorul de frica sa nu fie deportate.

LOCAL

Sibienii formează un lanț uman în centrul orașului, de Ziua Păcii (Tribuna, 19 septembrie)

Cea de-a douăsprezecea ediție a Festivalului Egalității de Gen, organizat de Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen, va marca anul acesta Ziua Mondială a Păcii, joi, pe 21 septembrie, printr-un lanț uman sub forma semnului păcii, la intrarea pe strada Nicolae Bălcescu, dinspre parcul ASTRA, începând cu ora 15.

Cel mai mare traficant de femei din lume, condamnat la 25 de ani de închisoare (Stirileprotv.ro, 19 septembrie)

Tribunalul Alba a decis, luni, aplicarea unei pedepse de 25 de ani de închisoare şi plata a aproximativ 50.000 de lei pentru interlopul român Ioan Clămparu, instanţa contopind trei pedepse definitive aplicate bărbatului în România, Spania şi Italia. Decizia instanţei nu este definitivă.

Pedeapsa mai mare pentru tânărul din Alba care a ucis o femeie. Mihai Pandelea va sta 27 de ani şi 9 luni la închisoare (Adevărul, 17 septembrie)

Tânărul în vârstă de 27 de ani, din Alba Iulia, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru uciderea unei femei care practica prostituţia, a primit un ”supliment” de pedeapsă. Tribunalul Alba a majorat condamnarea acestuia la 27 de ani, 9 luni şi 10 zile.

SPORT

Povestea femeii-antreprenor care promovează ideile de afaceri româneşti (Curierul Național, 20 septembrie)

Bianca Tudor, preşedintele ELITE Business Women, este cunoscută opiniei publice drept antreprenorul care a promovat ideile de afaceri ale peste 6.000 de femei din România şi le-a ajutat să dezvolte adevărate cariere de succes, mergând pe strategia networking-ului şi antreprenoriat social.

Serena Williams i-a transmis o scrisoare emoționantă mamei ei: „S-a spus că sunt bărbat, că nu aparțin sportului femeilor, că folosesc droguri“ (Libertatea.ro. 20 septembrie)

Serena a postat pe site-ul reddit.com un mesaj dedicat mamei ei, Oracene Price. Sportiva a vorbit despre fiica ei, despre integritate, putere, făcând referire şi la comentariile răutăcioase de care a avut parte de-a lungul timpului din „cauza” aspectului ei fizic uşor masculin.

 

 

Revista presei din perspectiva de gen, 27 august – 18 septembrie

POLITICĂ

Proiect împotriva violenţei în familie: Împăcarea între părţi nu va mai înlătura răspunderea penală (Digi24.ro, 10 septembrie)

Un grup de aproape 60 de parlamentari PNL, PSD, ALDE şi USR au depus un proiect de lege pentru înăsprirea legislaţiei privind violenţa în familie, eliminând din Codul penal posibilitatea ca împăcarea între părţi să înlăture răspunderea penală.

Ministrul Muncii, despre indemnizaţiile pentru mame: 1100 persoane, în general vedete, afectate de plafonare / Replica Olguţei Vasilescu la mesajul scris pe Facebook de o prezentatoare TV (Mediafax, 7 septembrie)

“Cea mai mică indemnizaţie din România este 270 euro. Sunt nişte doamne, nişte domni, afectaţi de aceasta măsură. Sunt 1.100 în toată ţara, în general vedete, persoane care au avut salarii foarte mari şi şi-au făcut anumite planuri şi sunt frustrate că am redus această indemnizaţie. 35.000 euro lunar era indemnizaţia maximă care se plătea în România. 35.000 euro însemnă o garsonieră. Pe de altă parte, sunt foarte mulţi care trăiesc în sărăcie”, a declarat Olguţa Vasilescu la Antena 3.

Femeile liberale resping declarațiile ministrului Muncii cu privire la indemnizația pentru mame: Întrec orice limită (Agerpres, 7 septembrie)

Femeile care beneficiază de indemnizația de creștere a copilului au contribuit la bugetul de stat înainte de nașterea acestuia, iar indemnizația este garantată prin lege, au precizat joi femeile liberale, în replică la afirmațiile ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu.

USR depune moţiune împotriva ministrului Muncii, Olguţa Vasilescu după afirmaţiile controversate pe tema indemnizaţiilor de creştere a copiilor (Mediafax, 6 septembrie)

”Ieri în Comisia de muncă de la Senat a venit doamna ministru Olguţa Vasilescu şi am înţeles de la dumneaei cum se face justiţie socială în România (…) Ne-a explicat că indemnizaţiile pentru creşterea copilului sunt de fapt un favor pe care doamna ministru îl face mamelor din România şi că acestea ar fi putut să nu fie. Prin urmare, iată, din mărinimie, doamna ministru a ales să plafoneze această indemnizaţie într-un anumit cuantum, păstrând acest favor pentru mamele din România”, a declarat senatorul USR Florina Presadă.

Comunicat de presă – europarlamentar Viorica Dăncilă (Agerpres, 12 septembrie)

Eurodeputata Viorica Dăncilă susține înființarea unui Observator european al violenței de gen. Pentru a crește eficiența și coerența politicilor de combatere și prevenire a violenței împotriva femeilor în Europa, este necesară ratificarea Convenției de la Istanbul de către Uniunea Europeană, consideră eurodeputata Viorica Dăncilă, liderul europarlamentarilor social-democrați români, în contextul dezbaterii desfășurate luni la sesiunea plenară de la Strasbourg pe această temă.

Comunicat de presă – OFSD Bihor: Școala Politică de Vară a femeilor social-democrate (Agerpres, 30 august)

Pavilionul Expozițional din Mamaia a găzduit între 24 și 27 august 2017, lucrările Școlii Politice de Vară a Organizației de Femei a PSD. Cele peste 300 de femei social-democrate din toate județele țării au ajuns joi în Mamaia, fiind întâmpinate de Mariana Gâju, președintele OFSD Constanța.

EDUCAȚIE

Un sindicat vrea să schimbe total regulile la admiterea în școlile de poliție. Probe sportive egale pentru bărbați și femei! (Libertatea, 31 august)

Pe masa ministrului de Interne, Carmen Dan, este acum o adresă în care liderul de sindicat Lincu își argumentează intenția ca baremele sportive să fie egale atât pentru femeile cât și pentru bărbații care aspiră la un loc în Poliția Română.

Lipsa educaţiei duce la moartea copiilor! 40% dintre mamele din mediile defavorizate vin la medic doar atunci când trebuie să nască! (Jurnalul, 4 septembrie)

“S-a ajuns aici din lipsă de educaţie. O treime din aceste decese ar putea fi prevenite. Mai ales dacă am duce aceste gravide la medic mai devreme. Dacă o mamă care naşte prematur ajunge la o maternitate dotată”, spune Adina Clapa, coordonator mortalitate infantilă “Salvaţi copiii”.

SOCIAL

ANTENA3.RO LIVE. Andreea Braga, despre violența împotriva femeilor și cum pot conștientiza acestea că merită respect (Adevărul.ro, 13 septembrie)

„Cum ne trezim, ce ne ține să fim mai conștiente că merităm mai mult? De ce nu plecăm după prima palmă?”, întreabă Maria Coman, iar răspunsurile le dă Andreea Braga, președinta Centrului FILIA, organizație non-profit, apolitică și feministă care luptă împotriva inegalităților de gen prin activism, advocacy și cercetare.

Numărul creșelor insuficient pentru micuții din Capitală (Jurnalul.ro, 16 septembrie)

În Bucureşti, nu sunt probleme doar cu şcolile şi grădiniţele, ci şi cu creşele, unde se înghesuie 12 copii pe loc. Părinţii care nu vor sau nu pot să îi lase pe cei mici cu bunicii sau bonele, trebuie să se înscrie aşadar pe liste şi să aştepte. Sau, să plătească taxe usturătoare la privat.

Creșe puține, copii trimiși la privat sau înscriși pe liste de așteptare (Digi24.ro, 11 septembrie)

Iaşiul marchează o performanţă negativă, la început de an şcolar. Sunt 50 de ani de când în oraş nu s-a mai construit nicio creşă. Cele 11 unităţi existente nu au suficiente locuri, iar anual, cel puţin 100 de copii se află pe liste de aşteptare. Primăria spune că nu are bani pentru creşe noi, doar pentru câteva renovări. Astfel de exemple sunt şi în alte oraşe.

Record naţional uriaș la amenzi pentru prostituţie, în Mehedinţi! 25 de femei care-şi vând trupul au de plătit statului 6,2 milioane lei (Jurnalul, 28 august)

Amenzile contravenţionale se ridică la cuantumul de 62 de miliarde, transmit reprezentanţii Direcţiei de Taxe şi Impozite din Mehedinţi. Recordul este deţinut de o femeie care are de plătit statului nu mai puţin de 800 de mii de lei. A primit într-o zi 6 amenzi, adică două de la jandarmi, două de la poliţia municipală, două de la poliţia de frontieră.

Adolescente obligate să se prostitueze pe Autostrada Soarelui. Fetele erau plasate în toaletele din parcări (Libertatea.ro, 13 septembrie)

Chinul mai multor adolescente obligate să se prostitueze pe Autostrada Soarelui a luat sfârșit. Procurorii DIICOT au reținut, marți, cinci suspecți de proxenetism și de trafic de minori care le-ar fi forțat pe fete să practice cea mai veche meserie din lume. Seduse prin metoda „lover boy”, minorele au ajuns să fie plasate în toaletele parcărilor de pe Autostrada A2 pentru a-i satisface pe șoferii de camioane care plăteau pentru a întreține relații sexuale.

INTERVIU Metamorfozele românului cu doi copii care a decis să se facă femeie. Surprinzător, fetele au ales să rămână cu ea (Adevărul, 10 septembrie)

Tatăl celor două fete, Adina şi Alessia, a hotărât să nu-şi mai înfrâneze pornirile lăuntrice şi să tranziţioneze în femeie. O femeie transgender, aşadar, ai cărei copii au optat, surprinzător, pentru ea şi nu pentru mama biologică. O poveste de viaţă unică prin tot ceea ce presupune ea, de la experienţele de viaţă şi în societate până la trăirile interioare ale unei persoane.

Femeile-militar din România, în misiune în Afganistan: ”Aici ai trăiri pe care nu le întâlnești oriunde”, spune una dintre ele (Agerpres, 5 septembrie)

Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupașcu, transmite: Au învățat cot la cot cu băieții, s-au pregătit împreună și își asumă riscuri la fel de mari. Ioana, Roxana și Daniela sunt trei dintre cele aproximativ 20 de femei-militar din România care participă la misiunile pe care Armata Română, sub egida Alianței Nord-Atlantice (NATO), le desfășoară în sudul Afganistanului.

Economie – Piața muncii

Noi reguli la angajarea bonelor (Europafm.ro, 10 septembrie)

Familiile care angajează bone trebuie să știe că există noi reguli pe care trebuie să le respecte doamnele care au grijă de copii. De exemplu, trebuie să aibă o fișă a postului clară – părintele să știe exact în ce activități va fi implicat cel mic, dar și ce va mânca în timpul zilei. De asemenea, bonele trebuie să prezinte la angajare un aviz psihologic și cazierul.

Scandal sexual la vârful unei instituții de stat. Secretarul general a fost reclamat la Comisia de Etică, dar concluziile sunt secrete (Libertatea, 30 august)

ANRE a confirmat existența incidentului, însă afirmă că este vorba de ”reclamarea unui comportament neadecvat” și că de la înființarea ANRE până în prezent nu au existat cazuri de ”hărțuire sexuală/abuz sexual/viol”.

Studiu: Creşte numărul de tinere antreprenoare în industria alimentară, retail, restaurante. „Femeile tind să fie perfecţioniste, dar în business lucrul acesta poate constitui un dezavantaj.“ (Ziarul financiar, 16 septembrie)

Activitatea antreprenorială a femeilor din România a crescut cu 14% în 2017 faţă de anul 2014, în timp ce la nivel mondial creşterea a fost de 10%, potrivit celui mai recent raport al Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Trei foste angajate Google acuza compania de discriminare impotriva femeilor, la nivelul salariilor si sanselor de promovare (Hotnews.ro, 14 septembrie)

Trei femei, foste angajate la Google au intentat un proces companiei, acuzand-o de discriminare impotriva femeilor, la nivelul salariilor si promovarea, scrie Reuters.
Procesul intentat in San Francisco, California, vine in momentul in care Google se confrunta cu investigatia Departamentului de Munca al SUA pentru partinire.

„Ce fustă frumoasă ai pe tine! Ar arăta mai bine pe podeaua dormitorului meu!” (Antena3, 11 septembrie)

Hărțuirea sexuală este unul dintre subiectele tabu în multe dintre companiile naționale și internaționale. Și totuși aceste cazuri ar trebui să fie aduse în atenția opiniei publice. Celebra publicație The Guardian dedică un articol amplu acestui subiect și publică mărturiile impresionante ale unor persoane care au trecut printr-o astfel de experiență. 

SĂNĂTATE

Sâmbătă va fi inaugurat primul centru de consiliere creştină pentru femei din Dej (Digi24.ro, 12 septembrie)

Asociaţia M.A.M.A. are ca scop iniţierea, susţinerea şi încurajarea activităţilor umanitare de consiliere, asistenţă socială şi activităţi educative. Centrul de consiliere M.A.M.A. din Dej vine în întâmpinarea nevoilor adolescentelor şi femeilor de toate vârstele care au nevoie de sprijin. Fiecare viaţă este un dar de la Dumnezeu şi ca atare o minune de aceea niciun copil nu e o greşeală. Naşterea este unul dintre cele mai delicate şi emoţionante momente din viaţa unei femei de aceea Centrul M.A.M.A. vine în ajutor femeilor aflate în criză de sarcină.

Maternitatea Cantacuzino: Am refuzat peste 60 de copii născuţi prematur, din cauza lipsei locurilor/ România încă are cel mai mare grad de mortalitate infantilă din Europa (Mediafax,  9 septembrie)

Şeful secţiei de neonatologie a maternităţii Cantacuzino, Adrian Crăciun, a declarat, cu ocazia Zilei Prematurului, că a fost nevoit să refuze, anul acesta, peste 60 de cazuri de naşteri premature, din cauza capacităţii insuficiente. Anual, în România, se nasc peste 20.000 de copii prematuri.

Peste 100 de bucureșteni, la ‘Marea Tzopăială’ pentru ca femeile fără venituri să aibă acces la servicii medicale (Agerpres, 4 septembrie)

Peste 100 de bucureșteni au venit sâmbătă la Roata Mare din Parcul Herăstrău pentru a lua parte la Marea Tzopăială, un eveniment de strângere de fonduri prin care sute de femei și copii fără venituri să poată avea acces la servicii medicale gratuite și lecții de nutriție în cadrul Policlinicii Sociale Baba Novac.

CULTURĂ – ARTĂ

Femeile în Războiul Reîntregirii (Ziarul de Iași, 12 septembrie)

Distinsul istoric Alin Ciupală, de la Universitatea Bucureşti ne-a oferit recent o abordare a războiului din perspectiva contribuţiei femeilor. Cartea Bătălia lor. Femeile din România în Primul Război Mondial-Ed. Polirom, 2017 îşi propune şi reuşeşte să reabiliteze un capitol îndeobşte ignorat sau trecut în plan secund, în raport cu dominanta masculină.

Femei, psihoze, tăcere şi , pe scenele Festivalului Undercloud (Adevărul, 29 august)

În prima zi a Festivalului Internaţional de Teatru Independent Undercloud  între spectacolele care au avut loc a fost şi  „O femeie singură”, după textul a doi celebri dramaturgi italieni, Dario Fo şi Franca Rame, în regia lui Daniel Grigore-Simion şi cu actriţa Andreea Bibiri. Cei doi dramaturgi, în special Dario Fo, sunt renumiţi pentru textele lor cu o puternică încărcătură politică şi socială. Fo a scris peste 70 de piese de teatru, lucrările sale sunt traduse în peste 30 de limbi şi este câştigător al premiului Nobel pentru Literatură.

Controverse la Festivalul de Film de la Veneția. Femeile, privite drept obiecte şi scene de sex, în filmul Mektoub My Love (CineMagia, 8 septembrie)

Primele reacții la Mektoub My Love sunt virulente: publicul este înfuriat de felul în care camera privește personajele. Abdellatif Kechiche, regizorul laureat cu Palme d’Or la Cannes pentru Blue is the Warmest Color, a atras criticile publicului pentru că a privit, cu ochii camerei de filmat, personajele feminine ca pe niște obiecte, scrie presa prezentă la Festivalul de Film de la Veneția.

INTERNAȚIONAL

Medici Fără Frontiere: Strategia UE privind Libia îi expune pe migranți la ”viol, tortură, sclavie’ (Agerpres, 7 septembrie)

Luna trecută, după ce guvernul de la Roma a încheiat cu paza de coastă a Libiei acorduri pentru stăvilirea migrației, cu sprijinul UE, doar circa 3.900 de migranți au ajuns pe coastele Italiei, de cinci ori mai puțini decât nivelul înregistrat în august 2016. ”Orbiți exclusiv de scopul de a ține oamenii în afara Europei, europenii au găsit că este de ajutor să oprească ambarcațiunile să mai plece din apele libiene, însă această politică alimentează de asemenea sistemul de abuzuri”, a declarat președintele MSF Internațional, Joanne Liu. Ea a publicat o scrisoare deschisă către liderii UE după ce a vizitat câteva tabere de refugiați din Libia.


Femeile vârstnice din Moldova vor fi mai protejate împotriva violenţei (Publika.md, 15 septembrie)

Femeile vârstnice din Moldova vor fi mai informate despre drepturile lor și mai protejate de violență. HelpAge International și Gender Centru, cu suportul Fondului ONU de Sprijin pentru Eliminarea Violenței față de Femei (UN Trust Fund) lansează proiectul “Realizarea drepturilor fundamentale ale femeilor în vârstă din Moldova” care se va desfășura în perioada 2017-2020 în opt localități din țară.

India numește prima femeie în postul de ministru al apărării (Agerpres, 4 septembrie)

Prim-ministrul indian Narendra Modi a numit duminică o femeie în fruntea Ministerului Apărării, o premieră pentru acest post-cheie pe fondul continuării tensiunilor cu China și Pakistanul, relatează AFP.

„Suntem un exemplu pentru țările arabe”. Primul stat care ar putea revoluționa statutul femeii musulmane (Digi24.ro, 4 septembrie)

Tunisia vrea să reformeze sistemul legislativ și să le acorde mai multe drepturi femeilor, iar președintele Beji Caid Essebi numește inițiativa „un exemplu pentru țările arabe”. Propunerile legislative ar urma să le acorde femeilor dreptul de a se căsători cu bărbați de altă religie, dar și de a primi moșteniri egale cu cele ale bărbaților, relatează The Guardian.

Fetele din Australia de Vest şi-au câştigat dreptul de a purta pantaloni scurţi la şcoală (Adevărul.ro, 17 septembrie)

Fetele de la şcolile publice din Australia de Vest pot de acum să poarte pantaloni şi pantaloni scurţi în incinta şcolii, fără să mai fie limitate doar la rochii şi fuste, relatează The New York Times. În urma unei plângeri de la o elevă de 11 ani, Ministerul Educaţiei a anunţat că va modifica un cod vestimentar valabil în tot statul şi că le va permite fetelor mai multe variante în ce priveşte uniforma şcolară.

DIASPORA

O româncă de etnie romă candidează pentru Senatul Francez. Alegerea ei ar fi un „simbol istoric în Franța” (Digi24.ro, 30 august)

O româncă de etnie romă, Anina Ciuciu, fost consilier onorific pentru problemele romilor în Guvernul Victor Ponta şi absolventă a universităţii Sorbona, candidează la un fotoliu în Senatul francez, sfidând tradiţia camerei superioare a legislativului francez, relatează France 24, care a realizat un interviu cu tânăra.

LOCAL

Pedeapsă majorată pentru bătăuşul unei femei (Evenimentul zilei, 16 septembrie)

Ani de zile, o femeie din Dragomireşti, Elena Condur, de 67 de ani, a fost bătută şi abuzată de concubinul său, Romel Brădăţeanu, cu 7 ani mai tânăr decât ea. În 2012, femeia a ajuns la Urgenţe cu capul spart în urma unor lovituri aplicate de partenerul său de viaţă, nemulţumit că a rămas fără băutură. De frică, femeia nu a depus atunci plângere la poliţie, drept urmare, prinzând curaj, concubinul său a continuat cu abuzurile, inclusiv asupra fiului femeii, Marian Bobi, în vârstă de 43 de ani, care, în urma unui accident de muncă, a rămas cu un handicap psiho-motor.

Tot lotul din dosarul “Prostituţie de LUX” a părăsit arestul preventiv (Romaniatv.net, 15 septembrie)

Tribunalul Argeş a înlocuit, vineri, măsura arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru cei 13 inculpații în dosarul ”Prostituție de LUX”. Printre cei care au fost eliberaţi se numără Marius Ion Alexandru, cunoscut sub porecla de Vader, dar şi fostul fotbalist Iulian Dîrnea, scrie ziarulargesenilor.ro.

Mircea Negulescu- Andreea Cosma, hărțuire sexuală. Mesajele date de procuror (dcnews.ro, 13 septembrie)

Site-ul luju.ro publică mai multe mesaje între procurorul Mircea Negulescu și Andreea Cosma, fiica fostului președinte al CJ Prahova, Mircea Cosma, inculpat într-un dosar instrumentat de procurorul DNA. Mircea Negulescu îi face mai multe avansuri Andreei Cosma și i se adresează cu apelativul “iubi”. 

Un bihorean a fost arestat pentru pornografie infantilă, după ce a avut relaţii sexuale cu o minoră şi a fotografiat o fetiţă de 11 ani în diferite ipostaze (Mediafax, 9 septembrie)

DIICOT a informat, vineri, că procurorii din Oradea au dispus, miercuri, reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a lui Florian David Costea, zis ”Kobra”, pentru pornografie infantilă prin sisteme informatice şi act sexual cu un minor.

Crimă la Sighetu Marmaţiei. O femeie de 39 de ani, ucisă de soţul de care voia să divorţeze (Adevărul, 5 septembrie)

Cei doi au fost căsătoriţi 20 de ani şi aveau trei copii, de 10, 17 şi repectiv 20 de ani. Din cauza vătăilor crunte pe care le primea, femeia a decis să depună actele de divorţ. Pentru că bărbatul era agresiv în continuare, ea s-a mutat la părinţii ei, iar tatăl său o conducea la autobuz în fiecare dimineaţă. Astăzi, însă, crezând bă soţul agresiv este pelcat din ţară ea a plecat singură la muncă. Imediat ce a ieşit din faţa blocului, ea a fost înjunghiată, iar agresoru a fugit de la locul faptei. El a fost, însă, prins în scurt timp de polţişti şi a fost dus la audieri.

Bărbat reţinut după ce şi-a lovit fosta concubină. Agresorul a ignorat un ordin judecătoresc de protecţie (Adevărul, 1 septembrie)

Pe 31.08.2017, Secţia 1 Poliţie a fost sesizată, prin plângere, cu privire la faptul că, în ziua anterioară, încălcând un ordin de protecţie, un bărbat din municipiul Galaţi, în vârstă de 26 ani  a pătruns, fără drept, în locuinţa fostei concubine pe care a lovit-o.

Cinci persoane de la un centru de plasament din Capitală, cercetate pentru că nu ar fi sesizat acte de exhibiţionism şi act sexual cu un minor (Adevărul, 1 septembrie)

Cinci persoane de la un centrul de plasament din Capitală sunt cercetate de către poliţişti pentru că ar fi tăinuit acte de exhibiţionism şi act sexual cu un minor în unitate. În centrul respectiv, un băiat de 15 ani a obligat în repetate rânduri alţi colegi să asiste la acte de exhibiţionism, iar pe un alt minor l-a constrâns să întreţină relaţii sexuale cu el.

Închisoare cu suspendare pentru un profesor care a făcut sex cu elevă de 12 ani. Partidele de amor se consumau în scările de bloc sau în locuri publice (Adevărul, 1 septembrie)

Un profesor de discipline socio-umane din judeţul Gorj a fost condamnat de Judecătoria Târgu Jiu la doi ani de închisoare cu suspendare pentru că a întreţinut relaţii sexuale cu o elevă în vârstă de 12 ani.Profesorul Cosmin Oproiu a fost găsit vinovat de comiterea a două infracţiuni de act sexual. În plus, acesta nu va mai avea dreptul să fie profesor timp de doi ani.

SPORT

Liga Națională de handbal feminin se va numi Liga Florilor începând cu sezonul 2017-2018 (Agerpres, 2 septembrie)

Federația Română de Handbal (FRH) a lansat, sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă, noua identitate de brand a Ligii Naționale de handbal feminin, care începând cu ediția 2017-2018 se va numi Liga Florilor. Președintele FRH, Alexandru Dedu, a declarat că floarea de colț este un simbol potrivit pentru jucătoarele de handbal pentru că exprimă frumusețe, delicatețe, dar și rezistență și dârzenie.

Revista presei din perspectiva de gen, 24-30 iulie

POLITICĂ

ONU atenționează România: femeile se confruntă cu violență, discriminare și prejudecăți (Agerpres, 27 iulie)

 Ce trebuie să facă statul român până în 2021 pentru a reduce discriminarea femeilor? De la servicii pentru femeile victime ale violenței, până la asigurarea accesului la educație sexuală în școli, cote de gen pentru candidații politici, cote de gen pentru companiile listate la Bursă, interzicerea invocării clauzei de conștiință de către spitale în cazul avorturilor la cerere, simplificarea depunerii plângerilor de hărțuire sexuală. Toate acestea se numără printre recomandările cuprinse în Raportul asupra României emis de Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării femeilor (CEDAW).

Ministru: Indemnizaţiile pentru mame vor fi plafonate la cel mult 1.800 de euro pe lună (Digi24)

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu spune că Guvernul va „intra cu celeritate” şi în indemnizaţiile pentru creşterea copilului, astfel încât acestea să fie plafonate la un maximum de 1.800 de euro pe lună. În aproximativ două săptămâni va fi adoptată o OUG prin care să se reglementeze această chestiune.

Un misogin de la USR: femeile sunt făcute să fie mame și soții, altfel sunt frustrate (Revista 22, 25 iulie)

Andrusceac Antonio, consilier local al USR in Sectorul 4, crede că femeile ”sunt făcute” cu misiune limitată și strict definită: să ajungă mame și soții. Antonio este de părere că, dacă nu-și împlinesc această unică menire, femeile devin ”frustrate” și atunci ajung să se ascundă în spatele unui ”ecuson agățat de gât”.

Mesajul celei mai tinere femei primar din România: “Refuz să mă vând, indiferent de ofertă. Vrei să se schimbe ceva în ţara asta?” (Mediafax.ro, 26 iulie)

Cea mai tânără femeie primar din România, Irina Onescu, doreşte să demonstreze că se pot face lucruri fără să fii într-un partid politic. Din tonul mesajului transmis de ea, se pare că ar fi primit oferte de înregimentare într-un partid, ca ultimatumuri.

11 europarlamentari români, demers în Parlamentul European împotriva cancerelor la femei (stiripesurse.ro, 24 iulie)

11 europarlamentari români au depus la Comisia de Sănătate Publică și Siguranță Alimentară a Parlamentului European un document privind diferențele semnificative ale ratelor de incidență, mortalitate și supraviețuire referitoare la trei tipuri de cancer feminin (de sân, de col uterin și ovarian) înregistrate în țările membre ale Uniunii Europene, a informat, luni, printr-un comunicat de presă, Coaliția pentru Sănătatea Femeii.

JUSTIȚIE

Victimele violenţei: sub aripa justiţiei sau a agresorului? De ce nu eliberează judecătorii ordine de restricţie(Adevărul.ro, 23 iulie)

 În România, victimele violenţei domestice sunt lăsate de autorităţi la mâna agresorului, fără apărare. Aşa arată un studiu recent în care este subliniat faptul că singurul mecanism legislativ care le poate proteja pe victime şi anume ordinul de protecţie (sau de restricţie cum mai este cunoscut) a fost eliberat pentru mai puţin de jumătate dintre persoanele care l-au cerut.

Femeile, victime sigure ale violenţei! Mărturiile revoltătoare ale femeilor abuzate privind modul în care autorităţile tratează cazurile de abuz (Antena 3)

În faţa unei situaţii dramatice, se încearcă salvarea de vieţi cu schimbarea legii. Ordinul de protecţie ar urma să fie dat pe loc de poliţistul căruia i se plânge victima violenţei domestice. Pentru a nu mai lăsa timp preţios să se scurgă, cu procese lungi, aşa cum se întâmplă acum. În România, două milioane şi jumătate de femei au fost agresate cel putin o dată de partenerul de viaţă, dar 80 la sută dintre ele nu au depus niciodată o plângere.

 SOCIAL

 Cele trei românce reţinute împotriva voinţei lor în Fâşia Gaza vor fi repatriate. ANUNŢUL făcut de Ministerul Afacerilor Externe (Mediafax, 25 iulie)

La finalul lunii iunie, mama fetelor, care se află în România şi care nu a dorit să-şi dezvăluie identitatea, a declarat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, că atât autorităţile din Fâşia Gaza, cât şi cele din ţara noastră nu s-au implicat pentru a le ajuta pe cele trei tinere să ajungă în ţară în condiţiile în care acestea ar fi reţinute fără voia lor de către tatăl lor, care are un comportament violent.

 Calvarul unei femei agresate de soţul cu care este în divorţ, deşi există ordin de protecţie. „Mă ameninţa cu moartea de faţă cu poliţiştii“ (Adevărul.ro, 23 iulie)

 Poliţia română a fost acuzată de foarte multe ori de către cetăţeni abuzaţi, în special femei, că nu intervine pentru a rezolva situaţii semnalate de aceştia în speţe în care s-au emis ordine de protecţie. Cel mai recent caz semnalat vine din municipiul Adjud, judeţul Vrancea, unde o femeie, mamă a doi copii, trăieşte un adevărat calvar, după ce soţul ei, cu care este în divorţ, ignoră ordinele de protecţie stabilite de instanţă.

De ce „urîm” feministele (Dilema Veche, 26 iulie)

Mi se întîmplă, de multe ori, să aud acea pufnitură vexată: „Ce mă enervează feministele astea!” De multe ori, chiar în discuții cu femei, mă lovesc de acea mentalitate simplistă care reduce feminismul la extremisme ridicole sau la miștouri ieftine de genul „feministele nu se rad pe picioare”. Recunosc, făceam pe vremuri parte din categoria acelor oameni care vorbesc înainte să gîndească, după cum făceam parte din categoria celor care se minunau cînd auzeau că X-ulescu, „deși e țigan, e un om minunat”, sau care, de dragul conversației, ridiculizau corectitudinea politică.

 Trei bărbaţi acuzaţi de proxenetism, arestaţi preventiv. Au câştigat 5 milioane de euro de pe urma exploatării femeilor (Romaniatv.net, 25 iulie)

Trei bărbaţi reţinuţi de către procurorii Serviciului Teritorial Piteşti al DIICOT într-un dosar de proxenetism au fost arestaţi preventiv marţi, pentru 30 de zile, fiind suspectati că au condus grupuri infracţionale specializate în trafic de persoane, obţinând, împreună cu alţi suspecţi, cinci milioane de euro de pe urma exploatării mai multor femei în ţări europene.

Asistentul maternal care a violat două fetițe luate în plasament, condamnat (DCnews, 25 iulie)

Magistrații Judecătoriei Găești au decis condamnarea unui asistent maternal, care a violat două fetițe luate în plasament, la șapte ani de închisoare.

Un caz șocant a ieșit la iveală în luna octombrie a anului trecut, atunci când un bărbat din comuna dâmbovițană Vişina a fost reținut pentru violarea a două fetițe luate în plasament.

Ziua mondială împotriva traficului de persoane (agerpres.ro, 30 iulie)

Ziua mondială împotriva traficului de persoane se marchează anual la 30 iulie. Această zi a fost instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, prin Rezoluția 68/192, la 18 decembrie 2013, pentru a crește gradul de conștientizare a situației victimelor traficului de ființe umane și pentru promovarea protecției drepturilor lor, potrivit www.un.org.

 

SĂNĂTATE

Comunicat de presă – Coaliția pentru Sănătatea Femeii (Agerpres, 24 iulie)

În urma unei mese rotunde organizată la Bruxelles în luna mai a acestui an, 11 europarlamentari români (1) au depus la Comisia de Sănătate Publică și Siguranță Alimentară a Parlamentului European un document privind diferențele semnificative ale ratelor de incidență, mortalitate și supraviețuire referitoare la trei tipuri de cancer feminin (de sân, de col uterin și ovarian), înregistrate în țările membre ale Uniunii Europene.

Scoția, prima țară din lume care asigură absorbante și tampoane femeilor cu venituri mici (Glamour.ro, 26 iulie)

Scoția a dat startul unui program pilot în Aberdeen, prin care oferă tampoane și absorbante gratis femeilor care nu își permit să le cumpere. Programul s-ar putea transforma într-o lege la nivel național.

MASS MEDIA

Angajatele BBC ii cer directorului Tony Hall sa elimine discriminarea salariala dintre femei si barbati (HotNews, 24 iulie)

Cateva dintre cele mai importante angajate ale BBC i-au trimis o scrisoare deschisa directorului general Tony Hall in care ii cer sa “actioneze acum” si sa elimine diferentele salariale dintre femei si barbati. Scrisoarea a fost semnata de 40 de angajate ale BBC, printre care prezentatoarele Clare Balding, Victoria Derbyshire si Angela Rippon, care si-au folosit vocile puternice pentru a cere eliminarea diferentelor salariale care exista in prezent in defavoarea femeilor, scrie The Guardian.

Tony Hall a răspuns scrisorii deschise a angajatelor BBC: Vom accelera demersurile pentru eliminarea discriminării salariale bazate pe gen (News.ro, 24 iulie)

Tony Hall, directorul general al BBC, a răspuns, duminică, scrisorii deschise pe care i-au adresat-o peste 40 de angajate, sâmbătă, cerându-i să acţioneze imediat pentru eliminarea discriminării salariale bazate pe gen. El a spus că în ultimii patru ani a făcut soluţionarea acestei probleme o prioritate personală şi că va accelera demersurile în acest sens, informează variety.com.

 INTERNAȚIONAL

„Nu vă luaţi de ţinuta mea“. Sute de femei au protestat la Istanbul pentru a-şi apăra drepturile şi faţă de violenţa bărbaţilor  (Adevarul.ro, 30 iulie)

 Marşul, care s-a derulat sub sloganul “Nu vă luaţi de ţinuta mea”, a început în districtul Kadikoy, din partea asiatică a oraşului. Femeile au scandat sloganuri împotriva conservatorilor, purtând pantaloni scurţi de blugi, atârnaţi pe umeraşe, ca exemplu de haine pe care unii bărbaţi le consideră inacceptabile.

 ISIS și tactica violului în masă. Mărturii cutremurătoare ale femeilor yazidi (Digi24, 25 iulie)

 Era luna august 2014. Peste 9.500 de yadiziți au fost masacrați, în principal bărbați. Jihadiștii aveau alt plan pentru femeile yazidi: infernul sclaviei sexuale. Circa 6.800 de femei și fete aveau să fie răpite și duse în lagăre, tabere militare sau în locuințele combatanților Statului Islamic în zone din estul Siriei și vestul Irakului, unde au fost bătute, violate și vândute.

Momentul în care femeile din Raqqa își ard vălul islamic, după eliberarea de sub ISIS (Digi24.ro, 24 iulie)

 O serie de filmări apărute pe internet în ultimele zile arată cum mai multe femei din provincia siriană Raqqa dau foc vălului islamic, după eliberarea de sub teroarea jihadiștilor ISIS.

LOCAL

 Filmul„Aripi frânte”, despre violenţa în familie, este proiectat luni la Parcul deSoft din Galaţi. Accesul este liber(Adevărul, 29 iulie)

Evenimentul are loc în cadrul unei campanii naţionale pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, derulată de Asociaţia Necuvinte în colaborare cu Poliţia Română. La întâlnirea de luni sunt aşteptate persoanele interesate de fenomen, victime ale abuzurilor, reprezentanţi ai societăţii civile.

Un salon de masaj erotic din Centru, paravan pentru orgii şi prostituţie (ziaruldeiasi.ro, 27iulie)

Salonul era condus de soţ şi soţie. Bărbatul racola fetele, prin diverse metode care de care mai ingenioase, promiţându-le inclusiv operaţii estetice, în timp ce soţia lui ţinea un fel de contabilitate: evidenţa clienţilor şi a banilor. „Înainte de a fi angajate la salon, persoanele vătămate susţineau un «test» cu acuzatul“, spun procurorii DIICOT Iaşi.

Un constănțean primește, lunar, 31.500 de euro pentru creșterea copilului (evz.ro, 26 iulie)

Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Constanța plătește unui bărbat, lunar, o indemnizație de 31.500 de euro pentru creșterea copilului. Indemnizația uriașă este acordată ca urmare a veniturilor obținute de beneficiar din drepturi de proprietate intelectuală.

Mămici pe Tocuri în luna august. ”Împreună susţinem alăptarea” (Adevărul.ro, 23 iulie)

După patru ani în care evenimentul s-a bucurat de un real succes în cadrul ediţiilor din Bucureşti, iată că a venit şi rândul mamelor din Târgovişte să beneficieze de informaţiile valoroase şi de atmosfera destinsă de care se pot bucura cu ocazia evenimentului “Mămici pe Tocuri”. Săptămâna Mondială a Alăptării este sărbătorită în fiecare an în perioada 1-7 august prin organizarea evenimentului “Mămici pe Tocuri”.   Acest eveniment are ca scop creşterea notorietăţii pozitive a alăptării, oferirea unui sprijin preţios mamelor aflate la început de drum îi mai ales evidenţierea frumuseţii alăptării.

Vești de la primarul Pavăl în legătură cu numărul de creșe din municipiul Vaslui (estnews, 24 iulie)

Primarul municipiului Vaslui a atras atenția vineri, în cadrul unei conferințe de presă, cu privire la numărul insuficient de locuri în creșe.

Acesta a afirmat că prioritate pentru primirea în astfel de unități o vor avea copiii ai căror părinți muncesc. “O condiție pentru ca cei mici să fie înscriși la creșe este aceea ca părinții să muncească. Am avut situații în care mama nu muncea, dar voia să lase copilul la creșă. Ne dorim să putem onora și astfel de cereri, dar deocamdată sunt locuri limitate. Momentan nu putem face față tuturor solicitărilor”, a declarat edilul Vasile Pavăl.

Inscrieri la cresele din Timisoara: au fost facute publice criteriile de departajare. Peste 600 de cereri, doar 205 locuri (tion.ro, 25 iulie)

Doar 205 locuri sunt disponibile pentru cei mai mici dintre timișoreni la creșele din oraș, fiind depuse, în primăvara acestui an, peste 600 de cereri. Reprezentanții primăriei au făcut publice criteriile de departajare, care se aplică în situația în care numărul de solicitări depășește numărul de locuri disponibile.

 Cât de sigur este Sibiul: a crescut numărul violurilor, au scăzut furturile din mașini (turnulsfatului.ro, 25 iulie)

În primele șase luni ale acestui an, în comparație cu primul semestru al anului 2016, Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu a înregistrat un trend descendent al infracționalității, de la 5383 de infracțiuni comise anul trecut la 4825 comise anul acesta.

Fetele de la ţară, învăţate cum să se ferească de „rechinii” din industria prostituţiei. Ce le sfătuiesc oamenii legii(Adevarul.ro, 28 iulie)

Campania are ca ţintă tinerele cu vârsta de 14-25 de ani din zece localităţi rurale ale judeţului Galaţi. Fetele vor fi consiliate de specialişti în psihologie şi drept de la Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galaţi.

Protest al mamelor din Sibiu împotriva miturilor și stirilor false despre alăptare (stiridesibiu.ro, 28 iulie)

Proaspetele mămici din Sibiu planifică la începutul lunii august un marș de protest pașnic, organizat împotriva miturilor și știrilor false despre alăptarea copiilor în cadul evenimentului ”Susținem alăptarea, împreună!”, prima campanie de informare pe tema alăptării în Sibiu.

ONU atenționează România: femeile se confruntă cu violență, discriminare și prejudecăți

Ce trebuie să facă statul român până în 2021 pentru a reduce discriminarea femeilor? De la servicii pentru femeile victime ale violenței, până la asigurarea accesului la educație sexuală în școli, cote de gen pentru candidații politici, cote de gen pentru companiile listate la Bursă, interzicerea invocării clauzei de conștiință de către spitale în cazul avorturilor la cerere, simplificarea depunerii plângerilor de hărțuire sexuală.

Toate acestea se numără printre recomandările cuprinse în Raportul asupra României emis de Comitetul ONU pentru eliminarea discriminării femeilor (CEDAW) .

UN-CSW-CEDAW-logosÎn luna iulie 2017, O.N.U a realizat evaluarea periodică a României în contextul celei de-a 67-a sesiuni CEDAW, privind implementarea Convenției ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare asupra femeilor.

Unul din punctele remarcate de O.N.U este că angajații statului român nu sunt pregătiți să adreseze specificitatea problemelor cu care se confruntă femeile și este recomandată organizarea unor sesiuni de formare pentru personalul din justiție, poliție, servicii sociale, autorități locale, cadre didactice, etc. astfel încât aceștia să fie corect informați asupra drepturilor femeilor și legislației din domeniu, să aibă protocoale de intervenție sensibile la gen, să existe colaborare inter-instituțională și o abordare generală de prevenire a situațiilor de discriminare, violență sau abuz asupra femeilor și fetelor.

Conform raportului, România trebuie să asigure protecție pentru toate formele de violență asupra femeilor, atât din cadrul căsătoriei cât și în cazul cuplurilor necăsătorite. Comitetul O.N.U a ținut să sublinieze că femeile din România victime ale violenței nu au acces total și gratuit la servicii medicale și consiliere psihologică, iar adăposturile nu sunt disponibile în întreaga țară.

Este urgentă revizuirea manualelor școlare pentru a cuprinde referințe la rolul istoric al femeilor și contribuțiile lor culturale și științifice, incluzând femeile rome. În prezent, atât manualele școlare cât și profesorii perpetuează stereotipurile de gen.

De asemenea, Statul trebuie să introducă în programa școlară predarea obligatorie a noțiunilor despre educație sexuală și drepturi reproductive, incluzând educație despre contracepție, infecții cu transmitere sexuală, violență sexuală și violență domestică.

O altă recomandare este legată de eforturile pentru a asigura accesul femeilor din mediul rural la apă potabilă, canalizare, servicii de transport, sănătate, educație, locuri de muncă precum și îmbunătățirea infrastructurii școlare în mediul rural, incluzând zonele cu populație majoritar romă și zonele unde trăiesc comunități care se confruntă cu sărăcia, pentru a reduce diferențele sociale în accesarea educației obligatorii, inclusiv prin eliminarea segregării la clasă.

Comitetul constată cu îngrijorare că femeile rome, femeile migrante, femeile din mediul rural, femeile cu dizabilități, femeile care trăiesc cu virusul HIV/SIDA sunt afectate în mod disproporționat de sărăcie și au acces redus la sănătate, educație și piața muncii. Discriminarea multiplă nu este recunoscută ca atare de legislația națională.

Comitetul își exprimă îngrijorarea că nerecunoașterea de către stat a parteneriatului civil are consecințe negative asupra respectării drepturilor femeilor.

Comitetul este îngrijorată de numărul semnificativ de mare de femei din România care sunt traficate în afara țării. Este privită cu îngrijorare lipsa investigării angajaților statului care sunt suspectați de implicare în cazuri de trafic de femei.

Comitetul mai subliniază importanța accesului neîngrădit la avort în condiții de siguranță și își exprimă îngrijorarea privind clauza de conștiință ridicată de unii medici și unele spitale. Legislația trebuie să interzică instituțiilor medicale să se folosească de clauza de conștiință.

Statul român trebuie să se asigure că este respectată plata egală la muncă de valoare egală. Există legislație în domeniu, dar încă persistă diferența de remunerare între femei și bărbați.

Pentru creșterea participării femeilor în consiliile de administrație ale marilor companii private, este recomandată introducerea unor cote de gen în cazul companiilor listate la Bursa de Valori București. În plus, statul român trebuie să dezvolte un sistem sigur și confidențial pentru depunerea plângerilor referitoare la hărțuirea sexuală și discriminarea de gen la locul de muncă.

Prin această evaluare, O.N.U confirmă ceea ce organizațiile neguvernamentale repetă de ani de zile: România mai are mulți pași de făcut până la eliminarea discriminării femeilor și asigurarea respectării drepturilor lor fundamentale, mai ales pentru categoriile de femei cele mai vulnerabile, care rămân invizibile în societatea românească: femeile rome, femeile cu dizabilități, femeile fără adăpost, fetele instituționalizate, femeile din mediul rural, femeile sărace, femeile migrante și refugiate”, a declarat Carmen Gheorghe, Președinta Asociației E-Romnja, participantă la sesiunea de la Geneva.

 La sesiunea ONU de la Geneva a fost prezentat și raportul alternativ realizat de organizații neguvernamentale pentru drepturile femeilor din România: E-Romnja – Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, Coaliția pentru Egalitate de Gen, Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor.


Mai multe:

Revista Presei din perspectiva de Gen, 17 -23 Iulie 2017

POLITICĂ

Aurelia Drăghici (ANES): E nevoie de introducerea ordinului de protecție provizoriu pentru victimele violențelor domestice (Agerpres, 20 iulie)

Persoanele care sunt victime ale violenței domestice au nevoie și de un ordin de protecție provizoriu, dat de polițist, iar acesta va fi pus în aplicare odată cu adoptarea modificărilor Legii 217/2003, a afirmat joi Aurelia Drăghici, secretar de stat al Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES)

Dăncilă, preocupată de violența domestică: la 30 de secunde, o femeie este lovită (PSNews, 18 iulie)

Europarlamentarul din grupul S&D, Viorica Dăncilă se arată preocupată de subiectul violenței domestice, participând luni la o dezbatere pe această temă, în județul Giurgiu. Printr-o postare pe pagina personală de Facebook, Dăncilă subliniază gravitatea situației și necesitatea de a discuta despre subiectul violenței pentru a găsi rezolvări. În plus, se evidențiază datele statistice din România, care nu sunt deloc încurajatoare.

SOCIAL

Studiu: 19,5% din omorurile înregistrate în 2016 au fost în familie; în fiecare săptămână o femeie e violată în familie (Agerpres, 20 iulie)

72 din cele 371 de cazuri de omor înregistrate în 2016 – (19,4%) – s-au petrecut în familie și în fiecare săptămână este înregistrat un caz în care o femeie este violată în familie, arată rezultatele unui studiu prezentat joi de Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (Rețeaua VIF). 

Cum asigură Statul siguranța victimelor violenței domestice? Lansarea studiului privind monitorizarea implementării ordinului de protecție 2012-2016 și a altor măsuri și servicii în sprijinul victimelor (Agerpres, 20 iulie)

Din ce în ce mai multe victime ale violenței în familie îndrăznesc să se adreseze instanțelor de judecată pentru a cere emiterea unui ordin de protecție, arată rezultatele unui studiu lansat astăzi, 20 iulie 2017, de Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (Rețeaua VIF).

Cat de greu se obtine in Romania un ordin de protectie impotriva partenerului violent. Initiativa care ar putea schimba legea (ŞtirileProTV)

In Romania, femeile sunt batute constant de partenerii lor, iar cand ajung la politie sau in fata instantei, trebuie sa demonstreze, dincolo de orice dubiu, ca violenta este o obisnuita, altfel nu obtin ordin de protectie.

15.000 de victime cer ajutor. 45 de agresori ajung la închisoare (Jurnalul.ro, 21 iulie)

Numărul cererilor de ordine de protecţie în cazurile de violenţă în familie este în creştere de la an la an, de la introducerea acestei proceduri în lege, în 2012, semn că tot mai multe femei sunt încurajate să apeleze la acest mecanism. Un studiu realizat de Reţeaua pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor (Reţeaua VIF) arată, însă, că, deşi procedurile s-au îmbunătăţit, rata cazurilor în care plângerea este retrasă este de 50%. Doar 2-3% dintre cazuri ajung în instanţă. Pe de altă parte, dintre toate cazurile de omor, o cincime au loc în familie.

Adolescente din România decid pentru Europa și Asia Centrală (Agerpres, 20 iulie)

A.L.E.G. organizează la Sibiu selecția finală pentru Premiul Internațional ‘Cu și pentru fete’ — With And For Girls Award 2017

Câștigătoare a premiului ‘Cu și pentru fete’ în anul 2016, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen — A.L.E.G. a fost desemnată să organizeze anul acesta la Sibiu selecția finală a organizațiilor din Europa și Asia Centrală care vor primi premiul în acest an. Decernarea premiilor va avea loc în luna noiembrie la Londra și include o finanțare pentru continuarea activităților în sprijinul fetelor.

SĂNĂTATE

Proiect: Femeile necăsătorite ar putea beneficia de ajutor financiar de la stat, pentru inseminarea artificială (România Liberă, 20 iulie)

Statul ar putea suporta a doua înseminare artificială, în cazul în care prima încercare eșuează, iar această procedură ar putea deveni accesibilă și femeilor necăsătorite, potrivit unui proiect de lege, citat de Mediafax.

Au invins cancerul la san, dar nu mai au curaj pentru operatia gratuita de reconstructie. Doar 176 de femei au solicitat-o (Ştirile ProTv)

Sute de femei diagnosticate cu cancer la san reusesc sa invinga boala cumplita in fiecare an. Insa dupa extirparea sanului bolnav, prea putine mai au curajul sa intre din nou in sala de operatie pentru reconstructia mamara. 

ECONOMIE – PIAȚA MUNCII

Munca și „concediul” de creștere a copilului (Servici Ușor)

Felul în care sunt concepute concediul și indemnizația pentru creșterea copilului ne arată că ele sunt politici de susținere a anumitor familii, mai exact a celor care muncesc cu forme legale. Familiile în care munca se prestează la negru sau nu se prestează (din diverse motive, cum ar fi lipsa de locuri de muncă) nu sunt încurajate prin actualele politici familiale să facă copii. Îngrijorător este că de obicei în aceste familii gradul de sărăcie este ridicat și atrage numeroase alte probleme de incluziune socială care se vor perpetua și asupra copiilor.

„Somn ușor, mami!” Povestea femeilor care lucrează nonstop. (Servici Ușor)

Tot mai multe femei aleg antreprenoriatul. Până la 31 martie anul acesta, mai bine de 160.000 de femei din România figurau ca titulari sau membri de afaceri personale, potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului. Multe dintre ele sunt mame.

De ce femeile din antreprenoriat vor deveni o forță imbatabilă în 2017 (Unica, 20 iuie)

În ultimii ani, procentul femeilor care își deschid propria afacere s-a dublat în comparație cu cel al bărbaților.

Femeile sunt tot mai bine reprezentate în topul startup-urilor. În SUA, ele reprezintă acum 40% din totalul antreprenorilor, cel mai mare procent din 1996 până acum, arată un studiu realizat în 2016 de Kauffman Index of Startup Activity. Între 2015 și 2016, numărul femeilor care intră în afaceri a crescut în medie cu 10%, în 51 de țări analizate de un studiu GEM.

CULTURĂ – ARTĂ

Prima statuie din lume a scriitoarei Jane Austen a fost dezvelită cu ocazia împlinirii a două secole de la moartea sa (Adevărul.ro, 19 iulie) 

Marţi, 18 iulie, s-au împlinit două secole de la moartea celebrei scriitoare Jane Austen, ocazie cu care, în Marea Britanie, a avut loc o serie de evenimente dedicate acesteia. Printre acestea s-a numărat şi dezvelirea unei statui în mărime naturală cu prozatoarea, în Basingstoke, în apropiere de locul în care s-a născut Austen, Steventon, după cum informează CNN.

Performanţă incredibilă a femeilor în lumea arabă! Singura orchestră simfonică din lume formată exclusiv din nevăzători. (Evenimentul Zilei, 21 iulie)

Al Nour Wal Amal este unul dintre cele mai remarcabile ansambluri muzicale din lume. Este alcătuit din aproximativ 48 de femei oarbe din Cairo care trebuie să se bazeze exclusiv pe memoria lor atunci când interpretează compoziții complicate de compozitori clasici precum Mozart, Brahms, Strauss sau Ceaikovski.

MASS MEDIA – PUBLICITATE

Reclamele care promovează stereotipurile de gen vor fi interzise în Marea Britanie (Profit.ro, 18 iulie)

Reclamele care portretizează tați neajutorați, incapabili să aibă grijă de copii sau de gospodărie, sau mame robotind prin casă vor fi interzise în Marea Britanie, deoarece promovează stereotipuri de gen cu efecte negative în societate, a anunțat autoritatea de reglementare din domeniu. 

Scandal uriaș. Ultimul clip Audi compară femeile cu mașinile second hand (Realitatea.net, 18 iulie)

Clipul publicitar prezintă doi tineri care se căsătoresc în fața preotului, în timp ce mama soacră o inspectează cu grijă pe viitoarea noră: îi ridică vălul, o trage de nas, se uită în spatele urechilor și la dinții ei, ca și cum ar fi vorba de un cal sau de o marfă, după care își dă în sfârșit consimțământul. Perechea răsuflă atunci liniștită.

INTERNAȚIONAL

La BBC, bărbații sunt de 5 ori mai bine plățiți decât femeile (Jurnalul.ro, 19 iulie)

BBC a dezvăluit miercuri un decalaj semnificativ între cele mai bine plătite staruri masculine şi feminine, când postul public de radio şi televiziune a anunţat, pentru prima dată în istoria sa, care sunt câştigurile cele mai mari obţinute de angajaţii săi, în urma apelurilor Guvernului de a îmbunătăţi transparenţa la grupul media britanic, transmit DPA, Bloomberg şi Reuters.

Scoţia: Din ciclul iubirea nu are bariere între două femei din politică (Evenimentul zilei, 17 iulie)

Scoţia, pe prima pagină a presei internaţionale. Kezia Dugdale, liderul partidului laburist din Scoţia, care la sfârşitul săptămânii a anunţat ca are o relaţie cu Jenny Gilruth, deputată în parlamentul din Edimburgh din partea Scotish National Party (SNP), partidul naţionalist scoţian (adept al independenţei).

Violenţe şi agresiuni sexuale comise de migranţi la un festival din Germania (Stiripesurse, 17 iulie)

Poliţia germană anchetează acte de violenţă în care au fost implicaţi aproape 1.000 de oameni şi cel puţin patru agresiuni sexuale la un festival care a avut loc în oraşul Schorndorf (sud), la sfârşitul săptămânii trecute, potrivit unui purtător de cuvânt şi unei declaraţii a poliţiei, relatează luni DPA, după cum transmite şi agerpres.

Mai multe zeci de persoane au demonstrat la Belgrad împotriva violenței domestice (Europa Liberă, 17 iulie)

Mai multe zeci de persoane au demonstrat la Belgrad împotriva violenței domestice, din cauza căreia 19 femei și-au pierdut viața în Serbia anul acesta. Protestul din 17 iulie a avut loc după ce două femei și un copil au fost uciși de foștii lor soți în două incidente separate la un centru social din capitala sîrbă. Protestatarii adunați în fața Ministerului protecției sociale au cerut demiterea oficialităților responsabile cu rezolvarea plângerilor legate de violența domestică.

Demisie răsunătoare în Senatul american. Un democrat renunță la funcție în urma unui scandal sexual (Realitatea.net, 20 iulie)

„Anchetatorii au conchis că senatorul Manendo a încălcat politica legislativă anti-hărțuire; s-a angajat în cazuri multiple și repetate de comportament inadecvat, ofensator și inacceptabil față de angajații și reprezentanții grupurilor de interese și a încercat să intervină în ancheta ulterioară asupra comportamentului său”, se afirmă în comunicat.

LOCAL

Eveniment de informare și sensibilizare cu privire la fenomenul violenței în familie, la Primaria Oradea (InfoOradea, 19 iulie)

Primăria Oradea a fost ieri gazda unei mese rotunde organizată de Asociația Necuvinte condusă de directorul executiv Simona Voicescu, pe tema conștientizării și sensibilizării cu privire la fenomenul violenței în familie.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Caravanei de promovare a campaniei naționale Aripi Frânte, realizată în parteneriat cu Poliția Română. În cadrul evenimentului s-a vizionat documentarul ,,Aripi Frânte” care a dat și numele campaniei, cu mărturii ale femeilor din închisoare, s-au distribuit materiale și s-au purtat discuții privind metodele de prevenire a violenței, rolul autorităților, informarea populației și ajutorarea victimelor.

Peste 2,3 milioane de euro, finanțare nerambursabilă, pentru creșă și grădiniță la Sebeș și canalizare la Răhău (Ziarul Unirea, 20 iulie)

 Investiția presupune constuirea unei noi clădiri cu suprafața de 969 mp. Această unitate școlară va putea primi și educa până la 85 de copii, 25 antepreșcolari și 60 preșcolari. Unitatea nou înființată va fi dotată cu aparatură, mobilier, dotări pentru locuri de joacă și dotări aferente PSI.

SPORT

Ion Țiriac a donat banii de la turneul Tie Break Tens, câștigat de Simona Halep (Digi24, 20 iulie)

Banii vor fi repartizați ulterior spre patru adăposturi pentru victimele violenței domestice. Omul de afaceri a donat banii din încasările de la turneul Tie Break Tens, care a avut loc în luna mai și a fost câștigat de Simona Halep și Grigor Dimitrov.

Revista Presei din perspectiva de gen, 10 -16 Iulie 2017

 

POLITICĂ

“Femei fără fuste scurte!”. Prefect: Întâi o trimit acasă să se schimbe, a doua oară discutăm altfel (Digi24, 14 iulie)

În Prefectura din Gorj nu mai ai voie să intri îmbrăcat oricum. Prefectul a dat ordin: angajaţi, jurnalişti şi contribuabili care vin cu treabă la prefectură trebuie să respecte următoarele reguli – bărbaţii n-au voie în pantaloni scurţi şi femeilor le sunt interzise hainele care ar putea fi considerate provocatoare.

ALDE DOLJ: construcția de creșe și grădinițe trebuie să fie o prioritate (Oltenaşul. 13 iulie)

Anișoara Stănculescu, vicepreședinte ALDE Dolj: ”Parteneriatele public – privat pot genera soluții pentru creșterea natalității. Date statistice recente la nivelul UE ne arată că România este în continuare pe ultimele locuri în privința natalității.

SOCIAL

Visez la un protest amplu al femeilor din Romania – tara unde o femeie este batuta la 30 de secunde (Garbo, 12 iulie)

“Am simtit ca explodez de furie si de neputinta. Fac parte dintr-o organizatie care militeaza pentru drepturile femeilor de mai multi ani si stiu cum autoritatile tergivezeaza discutiile, implicarea si solutionarea situatiei femeilor din Romania. Violenta domestica ne doare cel mai tare si reprezinta primul punct pe agenda organizatiilor care lupta pentru drepturile femeilor: „o femeie este batuta la fiecare 30 de secunde si 1,2 milioane de romance au cunoscut violenta in familie”.

Informare privind participarea doamnei secretar de stat, Aurelia Gratiela Draghici, la Conventia CEDAW – iulie 2017

Drept la replica ca urmare a articolului: Visez la un protest amplu al femeilor din Romania – tara unde o femeie este batuta la 30 de secunde, publicat in data de 12 iulie 2017.

„Aripi frânte” – o campanie a polițiștilor bihoreni de prevenire a violenței în familie (Bihor Online, 15 iulie)

Pe parcursul acestui an, Poliția Română desfășoară, în colaborare cu Asociația „Necuvinte”, campania de prevenire a violenței domestice „Aripi frânte”, care vizează informarea publicului larg cu privire la consecințele grave ale comportamentului abuziv manifestat în cuplu, dar și referitor la ce pot face persoanele care sunt victime ale unor astfel de fapte.

Comunicat de presă – CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică – Toamna începe cu Târgul de inițiative cetățenești (Agerpres, 14 iulie)

Târgul de inițiative cetățenești este un prilej pentru publicul larg de a-i cunoaște pe oamenii care se implică în rezolvarea diverselor probleme ale comunității, prin responsabilizarea administrației publice. Fie că acționează pentru rezolvarea numeroaselor probleme la nivelul cartierelor sau pentru rezolvarea unor subiecte precum lipsa de transparență decizională a administrației sau hărțuirea sexuală în universități, grupurile și organizațiile prezente la Târg redesenează harta Capitalei, transformând-o într-o hartă a implicării civice.

Afacerea „scutecelor ieftine pentru bebeluşi“: zeci de mame din Sibiu au fost înşelate cu mii de lei (Adevarul, 12 iulie)

Tot mai multe mame din Sibiu au început să sesizeze pe reţelele sociale faptul că au fost victimele unei escrocherii la nivel naţional, cu produse de îngrijire a copilului la preţuri foarte mici. Iar dacă primele comenzi erau onorate, pentru cele din acest an mamele au rămas doar cu banii daţi.

Minore racolate prin metoda “lover boy” si traficate in strainatate. Ce a gasit DIICOT in casele proxenetilor  (Ştirile ProTV, 11 iulie)

Procurorii banuiesc ca activitatile infractionale au inceput inca din 2013, iar victimele au fost atrase de stilul de viata opulent al membrilor grupului, fiind racolate prin metoda ”lover boy” inca din perioada in care erau minore, din medii defavorizate, familii cu venituri mici sau dezorganizate. Ulterior, victimele erau exploatate pe teritoriul Romaniei, iar dupa implinirea varstei de 18 ani erau exploatate sexual in tari precum Irlanda, Marea Britanie si Germania.

România a mai pierdut peste 120.000 de locuitori în ultimul an: „Indemnizaţia de creştere a copilului este singura măsură generoasă la nivelul resurselor statului care a încurajat natalitatea“ (Ziarul Financiar, 11 iulie)

Acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului este singura măsură generoasă la nivelul resurselor statului care a fost dată vreodată în România în contextul accesului neîngrădit la contracepţie şi la întreruperea sarcinii. Fără această măsură, natalitatea scădea foarte mult. Cu toate acestea, această măsură nu este suficientă pentru susţinerea natalităţii“, a explicat Vasile Gheţău, profesor la Facultatea de sociologie din cadrul Universităţii din Bucureşti şi director al Centrului de Cercetări Demografice “Vladimir Trebici“ al Academiei Române. 

SĂNĂTATE

Unde duce lipsa de prevenţie. Rata de supravieţuire a femeilor diagnosticate la sân, mult mai mică în comparaţie cu restul europencelor (Adevarul, 13 iulie)

România se clasează pe penultimul loc în Europa în ceea ce priveşte procentul din populaţia feminină care a făcut un control al sânilor măcar o dată în viaţă şi pe ultimul loc în ceea ce priveşte numărul femeilor care au efectuat măcar o dată în viaţă un test Babeş-Papanicolau. Aşa arată studiul „Afecţiunile Oncologice Feminine în Români”, potrivit căruia ţara noastră se află între ultimele trei ţări membre ale Uniunii Europene care nu are încă implementat un program naţional de screening pentru cancerul de sân. Iar asta în condiţiile în care procentul mortalităţii cauzate de această boală în ţara noastră este de 36%, mai mare decât media europeană (29%).  

Scoția acordă gratuit femeilor cu venituri mici produse de igienă personală (Evenimenul Zilei, 12 iulie)

”Nu este acceptabil ca vreo femeie sau fată din Scoția să nu aibă acces la produsele sanitare”, a declarat  secretarul egalității, Angela Constance. Potrivit acesteia, proiectul de ajutorare a femeilor cu venituri mici își propune să eradicheze sărăcia din Scoția și produsele de igienă personal să fie disponibile celor cu venituri mici.”

EDUCAȚIE

Noile papusi afgane din “Sesame Street” promoveaza egalitatea de gen si educatia (Hotnews, 15 iulie)

Anul trecut, in versiunea afgana a serialului “Sesame Street” a fost introdus un personaj feminin, Zari, reprezentand o fetita, menit sa reprezinte o inspiratie pentru fetele din natiunea musulmana conservatoare, scrie The Washington Post.

MTV lansează în Egipt și în India un serial dedicat educației sexuale (Ştiri pe surse, 12 iulie)

Serialul “MTV Shuga”, creat pentru a promova în rândul tinerilor africani comportamentele pozitive în materie de sexualitate și toleranță, va fi difuzat sub forma unor versiuni locale în Egipt și în India, a anunțat marți postul de televiziune, informează AFP. Versiunea egipteană, înregistrată în arabă și al cărei titlu nu a fost deocamdată anunțat, va fi prima adaptare a emisiunii “MTV Shuga” ce nu va fi realizată în limba engleză. Ea se va concentra pe contracepție, căsătoriile minorilor și mutilările genitale feminine, practicate în Egipt.

CULTURĂ – ARTĂ

Fosta concurentă de la “Vocea României”, primele declaraţii după ce a fost snopită în bătaie de soţ (Click, 13 iulie)

O altă artistă a căzut pradă violenţei domestice! Este vorba despre Iulia Mihuţ, fosta concurentă de la “Vocea României”, care zilele trecute a fost bătută crunt de soţul ei. Căsătorită de doar o lună cu bărbatul pe care îl vedea tatăl viitorilor ei copii, tânăra este încă în stare de şoc după ce a trăit o experiență traumatizantă. Cel care a agresat-o fizic şi a ameninţat-o cu moartea nu este nici el străin de lumea artistică. Bărbatul, pe nume Alex Mihuț, este sunetistul lui Smiley și lucrează cu interpreţi celebri din industria muzicală autohtonă. Povestea Iuliei a fost făcută cunoscută de scriitoarea Lorena Lupu, care a povestit întregul episod prin intermediul blogului său personal.

DIASPORA

Cosmar pentru trei tinere din Valcea, plecate sa lucreze in Spania. “Muncim nemancate 10 ore pe zi, nu primim niciun ban” (Ştirile ProTV)

Conditiile de cazare sunt mizere si exista riscul sa nu va primiti salariul. Mii de oameni au ajuns in situatii dramatice. Recent, 3 femei din Valcea au ramas pe drumuri in Spania. Pentru siguranta, luati legatura cu agentia pentru ocuparea fortei de munca din judetul dumneavoastra. Cele trei romance care au intre 19 si 29 de ani au ajuns in urma cu doua saptamani in Spania, la o ferma de ciuperci, cu ajutorul unui intermediar. In strainatate, li s-au luat actele, iar conditiile de munca nu aduceau cu promisiunile de acasa.

INTERNAȚIONAL

Ţara unde femeile care fac avort sunt considerate criminale si pot primi până la 40 de ani de PUŞCĂRIE. 13 femei au făcut închisoare (BusinessMagazine, 14 iulie)

În Salvador, interzicerea avortului cunoaşte una dintre cele mai dure legiferări din lume. Pentru prima dată în 20 de ani există semne că ar putea fi uşor modificată, datorită mulţimilor care protestează de-a lungul ţării pentru drepturile femeilor.

LOCAL

Bărbat din Bistriţa violent cu familia lui, reţinut de poliţişti fiindcă a încălcat ordinul de protecţie (TimpOnline, 15 iulie)

Un bărbat de 60 de ani din Bistriţa care locuieşte pe Calea Moldovei a fost reţinut, vineri seara de poliţişti, după ce băut fiind şi violent, a încălcat ordinul de protecţie obţinut de soţia lui în instanţă, mai precis s-a apropiat la mai mult de o sută de metri de domiciliul acesteia, iar femeia a sunat la 112.

Imagini cu persoanele acuzate de prostituție și proxenetism (Observatorul Prahovean, 10 iulie)

Luni dimineața polițiștii ploieșteni alături de luptători SAS și jandarmi ai grupării Mobile Matei Basarab au descins la mai multe adrese din Ploiești într-un dosar de prostituție și proxenetism. La audieri au fost aduse 30 de persoane, dintre care 3-4 proxeneți, restul prostituate.

Percheziții în Argeș! Rețea de prostituție, destructurată! (Ziarul de Argeş, 11 iulie)

Din cercetări a reieşit că, membrii grupării ar fi recrutat tinere, majore și minore, pe care, prin ameninţări şi violenţe sau prin promisiuni ori contra cost, le-ar fi exploatat sexual. Sumele de bani obținute în urma activităților infracționale ar fi revenit bănuiților.

SPORT

Ilie Năstase, pe lista neagră a Federației Internaționale de Tenis. Nume înfiorătoare pe listă: pușcăriași și agresori sexual (Antena3, 11 iulie)

Ilie Năstase a intrat pe lista neagră a Federației Internaționale de Tenis după incidentele de la meciul de Fed Cup România-Marea Britanie. După ce a fost interzis oficial la Roland Garros și Wimbledon, Năstase nu va avea voie să fie acreditat nici la BRD Bucharest Open. Năstase a fost însă într-o companie deloc flatantă.

 

Parteneri

Finanțator

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.

Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene, accesați www.eeagrants.org.

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.